Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 43 z 54

Projektowane rozwiązanie dotyczyć ma natomiast wypadków, gdy nie zachodzi tożsamość sprawcy realizującego znamiona występku z art. 202a § 1 k.k. oraz występku z art. 202a § 2 k.k. ? Uwaga, w odniesieniu do projektowanego typu przestępstwa z art. 202b, że nie stanowi ono przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, i z uwagi na jego charakter powinno być ono umiejscowione w Rozdziale XXIII Kodeksu karnego, grupującym przestępstwa przeciwko wolności oraz uwaga, że przepis ten nie obejmuje wypadków, gdy ?nagi wizerunek został utrwalony (?) za pełną aprobatą, wiedzą, świadomością czy zgodą osoby przedstawionej, która jednakże nie zgodziła się na jego dalsze rozpowszechnianie?. Uwagi te należy ocenić jako nietrafne. W wypadku projektowanego występku z art. 202b k.k. pierwszoplanowym przedmiotem ochrony jest obyczajność, co uzasadnia umiejscowienie przepisu w Rozdziale XXV Kodeksu karnego, grupującym przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Odnosząc się do drugiej uwagi, należy wskazać, że rozpowszechnianie obrazu nagiej osoby bez jej zgody, w wypadku gdy obraz ten został utrwalony za wiedzą i zgodą tej osoby, pomimo oczywistej naganności takiego zachowania, nie wydaje się wyczerpywać przesłanek kryminalizacji.


? Krytyka rezygnacji z kary pozbawienia wolności za czyn określony w art. 212 § 1 k.k. oraz uchylenia kwalifikowanego typu przestępstwa zniesławienia dokonanego przy użyciu środków masowego komunikowania (art. 212 § 2 k.k.).

71

Uwaga nie została uwzględniona, ze względu na jej sprzeczność z racjami projektowanej nowelizacji art. 212 k.k., obszernie przedstawionymi w uzasadnieniu projektu ustawy. ? Zastrzeżenie pod adresem projektowanego brzmienia przepisu art. 52a k.w., z argumentacją, że podobnie jak przepis obowiązujący nie usuwa ono wątpliwości, jaki jest zakres zastosowania zawartego w treści przepisu sformułowania ?jeżeli zasięg czynu albo jego skutki nie były znaczne?. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie. Zakres przywołanego sformułowania, zarówno de lege lata, jak i według projektowanego brzmienia, nie powinien budzić wątpliwości jako odnoszący się do wszystkich odmian wykroczenia, określonych w poszczególnych punktach art. 56a k.w.

Projekt

ustawy

został

również

zaopiniowany

przez

Stowarzyszenie

Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowane zmiany oceniono jako generalnie odpowiadające oczekiwaniom praktyków wymiaru sprawiedliwości, w szczególności popierając projektowane rozwiązania dotyczące poszerzenia katalogu obowiązków możliwych do nałożenia na skazanego w związku z orzeczeniem kary ograniczenia wolności, zmian w obrębie art. 38 § 2 k.k., art. 46 § 1 k.k., art. 78 § 1 k.k. oraz wprowadzenia nowego typu uprzywilejowanego ? wypadku mniejszej wagi przestępstwa materialnego fałszerstwa dokumentu (proj. art. 270 § 2a k.k.). Z uwagami krytycznymi spotkały się natomiast rozwiązania dotyczące uchylenia art. 58 § 4 k.k. (postulat pozostawienia przepisu ograniczonego do sprawcy podobnego występku umyślnego uprzednio skazanego na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 6 miesięcy bez warunkowego zawieszenia jej wykonania) oraz proj. art. 517c § 3 k.p.k., przewidującego wymóg przesłuchania podejrzanego przez prokuratora, w wypadku zgłoszenia przez podejrzanego w toku postępowania przyspieszonego wniosku o zastosowanie instytucji dobrowolnego poddania się karze (art. 387 § 1 k.p.k.). Z kolei wprowadzenie nowego przepisu do kodeksu karnego wykonawczego ? art. 217 § 1a, zostało ocenione jako ?rodzące niebezpieczeństwo

72

nadmiernego sformalizowania postępowania przygotowawczego, zwłaszcza przy wdrożeniu procedury zażaleniowej?, i mogące przyczyniać się do przewlekłości postępowania.

W wypadku uwag i ocen zgłoszonych przez prokuratury i sądy, szczególnie często były analizowane i oceniane, zarówno jako pożądane, jak i krytycznie, projektowane rozwiązania prawnomaterialne oraz związane z nimi zagadnienia dotyczące: katalogu przestępstw z art. 10 § 2 k.k., wprowadzenia instytucji niepodlegania karze w wypadku tzw. usprawiedliwionego przekroczenia granic obrony koniecznej (proj. art. 25 § 3 k.k.), podwyższenia maksymalnej liczby stawek dziennych grzywny (proj. art. 33 § 1 k.k.), poszerzenia zakresu obowiązków możliwych do nałożenia na sprawcę w związku z orzeczeniem kary ograniczenia wolności (proj. art. 36 § 2 k.k.) rezygnacji z instytucji występku chuligańskiego, modyfikacji w zakresie środka karnego z art. 46 § 1 k.k., odstąpienia od systemu parametrycznego i wprowadzenia systemu kwotowego przy określaniu wartości mienia (proj. art. 115 § 5 i 6 k.k.), rezygnacji z typu przestępstwa z art. 132a k.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.