Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 44 z 54

k., oraz formuły nowych typów przestępstw, przewidzianych przez proj. art. 202a i art. 202b k.k. W odniesieniu do przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego takim analizom oraz ocenom poddawane były m.in. rozwiązania dotyczące: obserwacji psychiatrycznej (proj. art. 203 k.p.k.), formuły przepisów art. 247 § 1 k.p.k., art. 263 § 4 k.p.k. oraz art. 297 k.p.k., kształtu postępowania przyspieszonego (proj. przepisy rozdziału 54a k.p.k.) oraz nowe przepisy art. 217 § 1a ? 1e k.k.w. Ostateczna wersja projektu ustawy uwzględnia wiele spośród zgłoszonych przez sądy i prokuratury uwag, m.in. uwagi dotyczące określenia maksymalnej liczby stawek dziennych grzywny w art. 38 § 2 k.k. oraz modyfikacji art. 59 § 1 k.k., w celu objęcia jego dyspozycją pozakodeksowych przestępstw zagrożonych wyłącznie karą grzywny.


73

Projekt nowelizacji został przedstawiony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r. nie zgłosiła uwag do projektu.

3. Skutki finansowe i społeczno-gospodarcze ustawy Projektowana ustawa nie spowoduje skutków na rynku pracy, w sferze konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki oraz pozostanie bez wpływu na sytuację i rozwój regionalny. Analizując skutki społeczne oraz finansowe projektowanej ustawy, należy zaakcentować następujące okoliczności. Przewidziana w projekcie ustawy rezygnacja z progu ściśle oznaczonego minimalnego czasu odbywania kary pozbawienia wolności, będącego obecnie warunkiem sine qua non udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia, wpłynie na liczbę skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. W 2007 r. sądy penitencjarne wydały 58.739 orzeczeń w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty orzeczonej kary pozbawienia wolności, w tym 23.673 orzeczeń o udzieleniu warunkowego zwolnienia i 35.066 postanowień o odmowie udzielenia warunkowego zwolnienia. Warunkowego zwolnienia sądy udzieliły zatem w 40,3% rozpoznawanych spraw. W 2007 r. sądy penitencjarne wydały 3.131 orzeczeń w przedmiocie warunkowego zwolnienia wobec skazanych powracających do przestępstwa (art. 78 § 2 k.k.), w tym 852 orzeczenia o udzieleniu warunkowego zwolnienia i 2.279 orzeczeń o odmowie udzielenia warunkowego zwolnienia. Z kolei wobec skazanych w warunkach art. 64 § 1 k.k. sądy wydały 8.529 orzeczeń w przedmiocie warunkowego zwolnienia, w tym 2.304 o udzieleniu i 6.225 o odmowie udzielenia warunkowego zwolnienia. Odsetek zatem udzielonych warunkowych zwolnień skazanym w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 k.k. wyniósł 27%. De lege lata, skazani na kary do 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz skazani w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 i § 2 k.k. na kary do

74

1 roku pozbawienia wolności, w ogóle nie mogą korzystać z dobrodziejstwa instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia. W 2007 r., jak wynika z informacji Centralnego Zarządu Służby Więziennej, zakończono wykonywanie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy wobec 14.073 skazanych. W ubiegłym roku zakończono również wykonywanie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku wobec 3.735 skazanych określonych w art. 64 § 1 i 2 kk. Jeżeli odsetek udzielonych warunkowych zwolnień w odniesieniu do obu kategorii skazanych utrzymywać się będzie na tym samym poziomie, przyjąć można, że rezygnacja ze ściśle oznaczonego minimalnego czasu 6 miesięcy odbytej kary pozbawienia wolności skutkować będzie tym, że z dobrodziejstwa instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia skorzysta, w ciągu roku, 5.671 skazanych (14.073 x 40,3%). Jeżeli odsetek udzielanych warunkowych zwolnień skazanym określonym w art. 64 k.k. utrzyma się na tym samym poziomie, przyjąć można, że z dobrodziejstwa tej instytucji skorzysta, w ciągu roku, 1008 skazanych (3.735 x 27%). Uelastycznienie zatem przesłanek udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty orzeczonej kary pozbawienia wolności skutkowałoby warunkowym zwolnieniem, w ciągu roku, 6.679 skazanych. W 2007 r. całkowity koszt miesięcznego utrzymania w zakładzie karnym jednego osadzonego wynosił 1941 zł. Utrzymanie zatem, przez okres 6 miesięcy, populacji 5.671 osadzonych kosztowało budżet państwa 66 044 466 zł (5671 skazanych x 1941 zł x 6 miesięcy). Warunkowe zwolnienie takiej liczby skazanych, po odbyciu przez nich połowy kary, tj. po 3 miesiącach, skutkowałoby oszczędnością 33 022 233 zł (5.671 skazanych x 1941 zł x 3 miesiące). Powyższe oszacowanie oparte jest na założeniu, że wobec wszystkich spośród 5.671 skazanych orzeczono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

75

Koszt utrzymania populacji 1008 osadzonych przez okres roku wyniósł 23 478 336 zł (1008 skazanych x 1941 zł x 12 miesięcy).

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.