Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 45 z 54

Warunkowe zwolnienie takiej liczby skazanych po upływie 2/3 kary (przy założeniu, że wszyscy skazani zostali na karę 1 roku pozbawienia wolności w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 k.k.) skutkowałoby oszczędnością w kwocie 7 826 112 zł. Wyliczenie to wynika z następującego zestawienia: 23 478 336 zł (roczny koszt utrzymania populacji 1008 osadzonych) ? 15 652 224 zł (koszt utrzymania populacji 1008 osadzonych przez okres 8 miesięcy tj. 2/3 kary) = 7 826 112 zł. Warunkowe zwolnienie 1008 skazanych po upływie 3/4 orzeczonej kary (przy założeniu, że wszyscy skazani zostali na karę 1 roku pozbawienia wolności w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 2 k.k.) skutkowałoby, dla budżetu państwa, oszczędnością 5 869 584 zł. Wyliczenie to przedstawia się następująco: 23 478 336 zł (roczny koszt utrzymania populacji 1008 osadzonych) ? 17 608 752 zł (koszt utrzymania populacji 1008 osadzonych przez okres 9 miesięcy, tj. 3/4 kary) = 5 869 584 zł. Szacowane zatem oszczędności w wydatkach budżetu państwa, wynikające z wejścia w życie projektowanych rozwiązań dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia, wyniosą od 38 891 817 zł (suma oszczędności wynikających z warunkowego zwolnienia 5.761 osadzonych po odbyciu połowy orzeczonej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności tj. 33 022 233 zł i 1008 osadzonych po odbyciu 3/4 orzeczonej kary 1 roku pozbawienia wolności, tj. 5 869 584 zł) do 40 848 345 zł (suma oszczędności wynikających z warunkowego zwolnienia 5.761 osadzonych po odbyciu połowy z orzeczonej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, tj. 33 022 233 zł i 1008 osadzonych po odbyciu 2/3 orzeczonej kary 1 roku pozbawienia wolności, tj. 7 826 112 zł). Do oceny skutków projektowanej regulacji, w zakresie dotyczącym warunkowego przedterminowego zwolnienia, istotny jest również fakt, iż według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. liczba orzeczeń oczekujących na wykonanie wobec skazanych na karę nieprzekraczającą 6 miesięcy pozbawienia wolności wynosiła 27.022. Natomiast liczba orzeczeń oczekujących na wykonanie wydanych wobec


76

skazanych określonych w art. 64 k.k. wynosiła 9.506. Projektowane rozwiązanie zmierzające do uelastycznienia stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z pewnością wpłynie na ograniczenie utrzymującego się zjawiska przeludnienia zakładów karnych, a także przyczyni się do zmniejszenia liczby niewykonywanych orzeczeń o karze pozbawienia wolności. Trudno określić wpływ projektowanych regulacji dotyczących warunkowego zwolnienia na poziom bezpieczeństwa. W 2007 r. sądy penitencjarne odwołały 3.179 warunkowych zwolnień z powodu popełnienia przez skazanego kolejnego przestępstwa lub naruszenia porządku prawnego w inny sposób, co stanowiło 13,4% wszystkich udzielonych w 2007 r. warunkowych zwolnień. Zakładając, że odsetek odwołań warunkowych zwolnień, z powodu popełnienia przestępstwa lub naruszenia porządku prawnego w inny sposób, utrzyma się na tym samym poziomie, to można przyjąć, że spośród 6.679 skazanych na kary do 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz skazanych, określonych w art. 64 § 1 i 2 k.k. na kary do 1 roku pozbawienia wolności, 895 popełni kolejne przestępstwo lub naruszy porządek prawny w inny sposób, co skutkować będzie odwołaniem warunkowego zwolnienia (6.679 x 13,4%). Trudno przewidzieć, w jaki sposób projektowana nowelizacja dotycząca kary ograniczenia wolności wpłynie na liczbę odbywających karę pozbawienia wolności, choć zaistnienie takiego wpływu jest prawdopodobne. Celem projektowanych rozwiązań w tym zakresie jest m.in. usprawnienie wykonywania kary ograniczenia wolności poprzez uproszczenie dotychczasowych procedur, a tym samym wzmocnienie funkcji prewencyjnych i represyjnych tej kary, tak aby mogła ona stanowić realną alternatywę dla kary pozbawienia wolności. Należy przypuszczać, że największy wpływ na wzrost zainteresowania zatrudnieniem skazanych przez określone w projekcie podmioty wywrze fakt ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów związanych z ubezpieczeniem skazanych od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przy oszacowaniu kosztów ubezpieczenia skazanych od następstw nieszczęśliwych wypadków przyjęto obowiązującą w 2007 r. kwotę 2,68 zł jako

77

miesięczny koszt ubezpieczenia jednego skazanego. W 2007 r. wykonywano karę ograniczenia wolności, orzeczoną za przestępstwa i wykroczenia, w 102.184 sprawach (71.947 + 30.237), w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne (nie wliczając w to potrąceń za pracę z art. 35 § 2 k.k.). W tym samym czasie wykonywano 17.536 spraw (14.317 + 3.219) związanych z wykonywaniem pracy społecznie użytecznej w zamian za nieuiszczoną grzywnę. W sumie karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną wykonywano w 2007 r.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.