Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 46 z 54

w 119.720 sprawach1). Należy wskazać, że średni wymiar kary ograniczenia wolności orzeczonej w postępowaniu karnym wynosi 6 miesięcy. Jednakże, także uśredniając okres trwania postępowania wykonawczego, wykonanie kary ograniczenia wolności trwa dwukrotnie dłużej, a zatem zasadne jest przyjęcie, że wykonywanie orzeczenia w takiej sprawie trwa około 12 miesięcy. Ten fakt potwierdzają dane statystyczne, z których wynika, że w 2007 r. orzeczono 49.700 kar ograniczenia wolności2), a wykonywano w tym czasie 102.184 tego typu kar (czyli dwukrotnie więcej). W postępowaniu w sprawach o wykroczenia wymiar kary ograniczenia wolności jest znacznie niższy (1 miesiąc), jednakże i w tym przypadku należy przyjąć, że wykonanie obowiązku pracy w wymiarze od 20 do 40 godzin może zająć około 3 miesięcy. Przyjmując zatem powyższe założenia, należy dokonać następujących obliczeń.


1. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej w postępowaniu karnym zajmuje średnio około 12 miesięcy. Przy przyjęciu zatem, że kara taka wykonywana była w 2007 r. wobec 86.264 osób (71.947 + 14.317), koszt roczny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków takich skazanych wyniesie 2 774 250,24 zł (86.264 x 12 x 2,68 zł), przy przyjęciu, że w 2008 r. i następnych latach orzekanie kary ograniczenia wolności oscylowało będzie na dotychczasowym poziomie 11?13% wszystkich orzekanych kar.

1)

dane pochodzą z MS ? Wydział Statystyki MS ? S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym za 2007 rok.

2) dane pochodzą z MS ? Wydział Statystyki MS ? S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym za 2007 rok.

78

2. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej w postępowaniu w sprawach o wykroczenia zajmuje średnio około 3 miesięcy. Przy przyjęciu zatem, że kara taka wykonywana była w 2007 r. wobec 33.456 osób (30.237 + 3.219), koszt roczny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków takich ukaranych wyniesie 268 986,24 zł, przy przyjęciu, że w 2008 r. i latach następnych kary tego rodzaju orzekane będą na podobnym poziomie. Podsumowując, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych i ukaranych karą ograniczenia wolności bądź pracą społecznie użyteczną może kosztować Skarb Państwa około 3 043 236 (2 774 250 + 268

986) zł, przy dodatkowym założeniu, że przyjęta do powyższych wyliczeń stawka 2,68 zł pozostanie na tym samym poziomie, co w wypadku wzrostu inflacji może być wątpliwe. Projektowana ustawa może pociągnąć za sobą skutki finansowe dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, polegające na zwiększeniu wydatków finansowanych z budżetów gmin, a związanych z czynnościami organów gminy w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności, w szczególności określonych w projektowanym art. 58 k.k.w. Ewentualne wydatki z tego tytułu, choć jak można przypuszczać nie będą wysokie, są niemożliwe do oszacowania, a pozostawać będą w ścisłej zależności zarówno od sposobu organizacji czynności organów gminy, jak i ich zakresu, związanego również z liczbą udostępnionych miejsc pracy dla skazanych odbywających karę ograniczenia wolności. Kara ograniczenia wolności w proponowanych rozwiązaniach spowoduje wystąpienie pozytywnych skutków społecznych i gospodarczych. Praca wykonywana w ramach kary ograniczenia wolności lub w zamian nieuiszczonej grzywny służy bowiem społeczeństwu, w szczególności społeczności lokalnej, na rzecz której jest bezpłatnie wykonywana. Sprzyja to budowaniu ładu społecznego oraz społeczeństwa obywatelskiego.

79

5. Zainteresowanie pracami nad projektem ustawy Projekt niniejszej ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania tego projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Nie zostały wniesione zgłoszenia zainteresowania tym projektem w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

6. Zgodność z prawem Unii Europejskiej Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

11/27zb

Projekt

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną

Na podstawie art. 56a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, minimalną i maksymalną sumę ubezpieczenia, na którą umowa taka może zostać zawarta, podmioty uprawnione do zawierania umów ubezpieczenia oraz termin zawierania umów. §

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.