Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 47 z 54

2. Ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków jest objęty skazany wykonujący nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne lub pracę społecznie użyteczną, która jest wykonywana na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, w czasie wykonywania pracy. §

3.

1. Minimalna suma ubezpieczenia skazanego, o którym mowa w § 2, w odniesieniu

1)

do

jednego

zdarzenia,

którego

skutki

objęte

umową

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135 i Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1363., Nr 178, poz.1479.


ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowi 250% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dacie zawierania umowy ubezpieczenia.

2. Maksymalna suma ubezpieczenia skazanego, o którym mowa w § 2, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowi 1250% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dacie zawierania umowy ubezpieczenia. §

4. Podmiotem uprawnionym do zawierania umów ubezpieczenia jest dyrektor sądu okręgowego, w okręgu którego jest wykonywana przez skazanego nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne lub praca społecznie użyteczna. § 5.

1. Dyrektor sądu okręgowego zawiera umowę ubezpieczenia, o którym mowa w§2 na cały rok kalendarzowy, na ogólnych zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o zamówieniach publicznych, nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia.

2. Liczba osób objętych ubezpieczeniem w danym roku kalendarzowym jest wskazywana przez prezesa sądu okręgowego, nie później niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia. Prezes sądu okręgowego wskazuje liczbę osób objętych ubezpieczeniem na podstawie liczby skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne lub pracę społecznie użyteczną do 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia.

3. Dyrektor sądu okręgowego jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w §

2. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości

2

Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej przewidzianej w art. 56a § 2 Kodeksu karnego wykonawczego (przepis wprowadzony jest projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy ? Kodeks karny skarbowy, ustawy ? Kodeks postępowania karnego, ustawy ? Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw). Planowane rozporządzenie reguluje tryb postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, minimalną i maksymalną sumę ubezpieczenia, na którą umowa taka może zostać zawarta, podmioty uprawnione do zawierania umów ubezpieczenia oraz termin zawierania umów. Zgodnie z § 5 obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 56, poz. 544), obowiązek ubezpieczenia skazanych w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu pracy, spoczywa na podmiocie, w którym wykonywana jest praca. Koszty ubezpieczenia pokrywa podmiot, w którym wykonywana jest praca. Obecnie podmiot ten ponosi także koszty związane z poddaniem skazanych badaniom lekarskim, wyposażeniem w odzież ochronną i obuwie robocze oraz zapewnieniem środków ochrony indywidualnej, przeszkoleniem w pełnym zakresie z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty zryczałtowanego wynagrodzenia pracowników itd. (§ 11 cyt. rozporządzenia Rady Ministrów). Ponoszenie wskazanych kosztów przez podmiot, w którym nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne i praca społecznie użyteczna jest wykonywana, stanowi jedną z najważniejszych przeszkód w realnym wykonaniu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej. Z tego względu proponuje się zmianę § 4 ust. 3 obecnie obowiązującego rozporządzenia (vide: § 4 ust. 3 projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

3

w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna?) oraz obciążenie kosztami ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Skarbu Państwa.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.