Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 48 z 54

Zgodnie z proponowanym art. 56a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, koszty związane z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne i prace społecznie użyteczną ponosi Skarb Państwa. Ubezpieczenie to ma na celu eliminację skutków i roszczeń wynikających z nieszczęśliwych wypadków, mogących mieć miejsce podczas wykonywania przez skazanych pracy. W planowanej regulacji pominięto obowiązek ubezpieczenia skazanych wykonujących pracę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną podczas wykonywania kary szkodę. W przypadku, gdy skazany podczas wykonywania pracy dopuści się umyślnego zniszczenia mienia, odpowiadać będzie za popełnienie przestępstwa z art. 288 Kodeksu karnego lub wykroczenia z art. 124 Kodeksu karnego wykonawczego, co rodzi także zobowiązanie sprawcy do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Objęcie ubezpieczeniem skazanych w zakresie OC skutkować może w praktyce przejęciem odpowiedzialności cywilnej przez firmę ubezpieczeniową, która tego rodzaju sytuacje będzie musiała uwzględnić, ustalając wysokość stawki ubezpieczenia. Skutki wejścia w życie rozporządzenia, obejmującego obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez skazanych podczas wykonywania pracy byłyby dla budżetu państwa zdecydowanie wyższe, niż przy rozwiązaniu przyjętym w projekcie (tj. pozostawieniu tylko ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków). W § 2 regulacja określa krąg podmiotów, które podlegają planowanemu ubezpieczeniu. Wskazuje także dwie przesłanki, które muszą wystąpić obligatoryjnie, aby można było w przypadku osoby skazanej zawrzeć umowę ubezpieczenia, tj. praca jest wykonywana na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu oraz ubezpieczenie obejmuje skazanych tylko w czasie wykonywania pracy.


4

Nie poszerzono zakresu obowiązywania ubezpieczenia na czas ?drogi do pracy? i ?drogi z pracy?, gdyż praca wykonywana jako kara ograniczenia wolności lub praca społecznie użyteczna, nie jest pracą w rozumieniu Kodeksu pracy. Projekt wprowadza w § 3 ust. 1 pojęcie minimalnej i maksymalnej sumy ubezpieczenia, określając jednocześnie ich poziom co do jednego zdarzenia losowego, na kwoty stanowiące odpowiednio równowartość 250% i 1250% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dacie zawierania umowy ubezpieczenia. Przyjęcie wartości procentowej (określonej jako minimalnej i maksymalnej sumy ubezpieczenia) w stosunku do wynagrodzenia minimalnego zapewni wzrost realnej kwoty ubezpieczenia bez konieczności nowelizacji rozporządzenia. Dotychczasowa praktyka ubezpieczeń osób odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego wskazuje, że wysokość kwoty ubezpieczenia wynosi od 2 000 złotych do 5 000 złotych. Na podstawie wskazanych kwot ubezpieczenia, w § 3 projektu ustalono minimalną sumę ubezpieczenia na 250% minimalnego wynagrodzenia, co stanowi obecnie kwotę około 2 000 złotych. Ustalając maksymalną sumę ubezpieczenia na 1 250% minimalnego wynagrodzenia , co stanowi obecnie kwotę około 10 000 złotych, miano na uwadze, z jednej strony konieczność ograniczenia wydatków ponoszonych przez Skarb Państwa, z drugiej zaś konieczność uwzględnienia przy ustalaniu sumy ubezpieczenia specyfiki wykonywanej pracy i związanego z tym ryzyka zaistnienia nieszczęśliwych wypadków i potencjalnych ich skutków. Określona w regulacji suma ubezpieczenia powinna zapewnić niezbędną rekompensatę finansową dla skazanego wykonującego nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne lub pracę społecznie użyteczną, w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego o znamionach nieszczęśliwego wypadku. Podmiotem uprawnionym do zawierania umów ubezpieczenia jest dyrektor sądu okręgowego. Działa on jako organ kierujący gospodarką finansową danego sądu, zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) ? reprezentując tym samym Skarb Państwa.

5

Dyrektor sądu okręgowego winien zabezpieczyć w budżecie środki finansowe na pokrycie kosztów ubezpieczenia. Zawierając umowę ubezpieczenia, kieruje się przy tym wskazaniami § 5 rozporządzenia, tj. ogólnymi zasadami wynikającymi z ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, liczbą osób objętych ubezpieczeniem ? wg liczby skazanych z poprzedniego roku kalendarzowego, podaną przez prezesa sądu okręgowego. Dyrektor sądu okręgowego został także, w planowanym ust. 3 § 5, zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych, wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne lub pracę społecznie użyteczną. Nałożenie na sąd obowiązku ubezpieczenia skazanych wykonujących karę ograniczenia wolności w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków ma na celu eliminację ich skutków oraz roszczeń z nich wynikających w przypadku ich zaistnienia, podczas wykonywania pracy przez skazanych.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.