Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 49 z 54

Projekt wprowadza terminy, do których zachowania został zobligowany dyrektor sądu okręgowego oraz prezes sądu okręgowego. W przypadku prezesa sądu okręgowego, w § 5 ust. 1, wprowadzono termin do jakiego ma wskazać liczbę osób objętych ubezpieczeniem w danym roku kalendarzowym, określając go na 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia. Końcowy termin zawarcia umowy ubezpieczenia, określono dla dyrektora sądu okręgowego, w § 5 ust. 1, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia. Liczba osób objętych ubezpieczeniem w danym roku kalendarzowym jest wskazywana - przez prezesa, na podstawie ust. 2 § 5 - na podstawie liczby skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne i pracę społecznie użyteczną do 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia. Proponowane terminy pozwolą na przedsięwzięcie przez dyrektora sądu okręgowego prawidłowych działań w zakresie ubezpieczenia, a także dadzą gwarancję rzetelności dokonanych obliczeń. Data 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, wskazana w § 5 ust. 2 projektu


6

koreluje z datą określoną § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Regulacje te zapewnić powinny sprawne wykonywanie czynności związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia, a co za tym idzie również zagwarantować skazanym podstawowe prawa związane z ochroną życia i zdrowia. Alternatywne rozwiązanie, polegające na możliwości tymczasowego ponoszenia kosztów ubezpieczenia przez podmioty, w których będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne i praca społecznie użyteczna, a następnie zwrotu poniesionych kosztów przez Skarb Państwa (jako refundacja) podniosłaby znacznie ogólne koszty ubezpieczenia (ponoszone ostatecznie przez Skarb Państwa). Przeciwko przedstawionemu rozwiązaniu przemawia również fakt, iż wydatkowanie ? nawet niewielkich kwot pieniężnych ? przez podmioty, takie jak np. fundacje, stowarzyszenia, organizacje niosące pomoc charytatywną, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej i nie posiadają własnych dochodów, będzie stanowić dla wskazanych podmiotów w rzeczywistości poważny problem, którego skutkiem mogła by być odmowa zatrudnienia skazanych. Przy wyborze formy ponoszenia kosztów przez Skarb Państwa kierowano się przede wszystkim przesłanką urealnienia wykonania kary ograniczenia wolności oraz zminimalizowaniem kosztów ponoszonych przez budżet państwa. Wejście w życie planowanego rozporządzenia wywoła skutki finansowe dla budżetu państwa, które mogą wynosić od około 1 500 000 złotych do około 3 000 000 złotych w skali roku. Przy ustalaniu tej wartości wzięto pod uwagę dotychczas zawierane umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przez dyrektorów zakładów karnych w stosunku do osób odbywających karę pozbawienia wolności. Kwoty ubezpieczenia w przeliczeniu na jedną osobę kształtują się w przedziale: 0,23 złote ? 2, 68 złotych na jeden miesiąc ubezpieczenia. Z danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że liczba wykonywanych kar ograniczenia wolności polegających na wykonywaniu

7

nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, orzeczonych za przestępstwa i wykroczenia w 2005 r., wynosiła łącznie: 126

466. Na podstawie zgromadzonych danych statystycznych nie można jednak określić dokładnej ilości orzeczonych kar i ich wysokości (konkretna ilość miesięcy) oraz liczby ich wykonań. Wobec powyższego do obliczeń szacunkowych przyjęto ogólną liczbę orzeczonych kar ograniczenia wolności w 2005 r., która wyniosła 69 111 (łącznie za przestępstwa i wykroczenia). W poszczególnych przedziałach, podana ilość kształtuje się w następujący sposób:

1. kara ograniczenia wolności orzeczona w przedziale do 3 miesięcy ? liczba orzeczeń: 6 818,

2. kara ograniczenia wolności orzeczona w przedziale od 3 do 6 miesięcy ? liczba orzeczeń: 31 967,

3. kara ograniczenia wolności orzeczona w przedziale od 6 do 12 miesięcy ? liczba orzeczeń: 30

326. Liczba wydanych postanowień w przedmiocie zamiany kary grzywny na pracę społecznie użyteczną w 2005 r. wynosiła 28 437 (22 352 w związku z przestępstwami i 6 085 w związku z wykroczeniami). Do wyliczeń przyjęto najwyższą stawkę ubezpieczenia, wynikającą z ubezpieczenia skazanych odbywających karę ograniczenia wolności, tj. wartość: 2,68 złotych na jeden miesiąc ubezpieczenia za jednego skazanego. Koszt ubezpieczenia skazanych, przy uwzględnieniu podanej najwyższej stawki ubezpieczenia kształtuje się w następujący sposób:

1. na karę ograniczenia wolności w przedziale do 3 miesięcy wynosi: 54 816,72 złotych (6 818 orzeczeń x 2,68 złotych x 3 miesiące)

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.