Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 50 z 54

2. na karę ograniczenia wolności w przedziale od 3 do 6 miesięcy wynosi: 514 029,36 złotych (31 967 orzeczeń x 2,68 złotych x 6 miesięcy)

3. na karę ograniczenia wolności w przedziale od 6 do 12 miesięcy wynosi: 975 284,16 zł. (30 326 orzeczeń x2,68 złotych x 12 miesięcy), co daje łączną kwotę: 1 544 130,24 złotych w okresie jednego roku kalendarzowego.

8

Dla miesięcy.

wyliczeń

przyjęto

we

wszystkich

przedziałach orzeczonej kary


ograniczenia wolności, maksymalną liczbę miesięcy, tj. odpowiednio: 3, 6 i 12 Przy przyjęciu wielkości 126 466 wykonywanych w 2005 r. kar ograniczenia wolności (94 307 za przestępstwa i 32 159 za wykroczenia) oraz zasad liczenia kosztów szacunkowych, jak wyżej, kwota maksymalnego obciążenia Skarbu Państwa nie przekroczy 3 119 099,24 złotych (94 307 orzeczeń x 2,68 złotych x 12 miesięcy wynosi: 3 032 913,12 złotych przy przestępstwach oraz 32 159 orzeczeń x 2,68 złotych x 1 miesiąc wynosi - 86 186,12 złotych przy wykroczeniach). Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje natomiast konieczności zatrudnienia dodatkowych osób w sądach, gdyż czynności zawarcia umowy ubezpieczenia wejdą w zakres obowiązków dyrektora sądu okręgowego.

11/29zb

9

Projekt

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Na podstawie art. 58 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§

1. Rozporządzenie reguluje tryb wyznaczania przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zwanych dalej ?właściwym organem gminy? podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, organizowania miejsc pracy oraz czynności tych podmiotów, a także wskazanych za ich zgodą przez właściwy organ gminy innych państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, podmiotów prawa handlowego z wyłącznym udziałem skarbu państwa, gminy, powiatu lub województwa, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówek służby zdrowia, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135 i Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1363., Nr 178, poz.1479.

1)

i innych instytucji lub organizacji użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną, w zakresie wykonywania tej kary i pracy, uwzględniając także dopuszczalny wymiar czasu pracy oraz obowiązki w zakresie kontroli skazanych i informowania o wykonaniu kary i pracy.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "podmiocie", należy przez to rozumieć podmiot wyznaczony przez właściwy organ gminy, będący dla niego organem założycielskim, obowiązany do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne i pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny, zwanych dalej "pracą". §

2.

1. Prezes sądu rejonowego sporządza corocznie, nie później niż do dnia 31 października opinię dotyczącą potrzeb sądu rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez skazanych oraz przesyła ją niezwłocznie właściwemu organowi gminy.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności przewidywaną na przyszły rok kalendarzowy liczbę skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, niezbędną liczbę godzin w przeliczeniu na jednego skazanego oraz w miarę potrzeby miejsce i rodzaj pracy. §

3.

1. Właściwy organ gminy wyznacza podmioty, uwzględniając opinię, o której mowa w §

2. Informację o podmiotach właściwy organ gminy przekazuje do zespołu kuratorskiej służby sądowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii.

2. Właściwy organ gminy prowadzi wykaz podmiotów zawierający w szczególności:

1) nazwę i adres podmiotu;

2) miejsce i rodzaj pracy;

3) liczbę skazanych, którzy mogliby wykonywać pracę;

4) dane osoby odpowiedzialnej za organizowanie i kontrolowanie pracy.

3. Informację o zmianie danych zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ gminy przesyła do zespołu kuratorskiej służby sądowej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.