Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 51 z 54

2

§ 4.

1. Podmiot jest obowiązany przyjąć skazanego skierowanego przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, pouczyć go o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny.

2. Przy przydziale pracy uwzględnia się wiek skazanego, stan jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje.

3. Podmiot jest obowiązany:

1) zapoznać skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w niezbędnym zakresie, odpowiednim dla wykonywanej pracy;


2) zapewnić skazanemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a w uzasadnionych przypadkach środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, przewidziane na danym stanowisku pracy.

4. Nie wolno kierować:

1) skazanych, którzy w chwili podejmowania pracy nie będą mieli ukończonych 18 lat do prac wzbronionych młodocianym;

2) kobiet - do prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla ich zdrowia. Wykaz prac wzbronionych młodocianym oraz wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet określają przepisy wydane na podstawie odpowiednio art. 204 § 3 i art. 176 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.2)).

5. Do skazanych wykonujących prace, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, stosuje się przepisy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. § 5.

1. Podmiot przydziela skazanemu pracę w wymiarze godzin określonym w orzeczeniu i dokonuje podziału godzin pracy na dni w sposób odpowiadający organizacji wykonywanej pracy. Przy ustaleniu godzin pracy, w miarę możliwości, uwzględnia się prośbę skazanego.

3

2. W

uzasadnionych

przypadkach

podmiot

może

wyznaczyć

skazanemu

indywidualną normę pracy, odpowiadającą liczbie godzin, które mogą być przepracowane w danym dniu.

3. Czas pracy skazanego, który nie pozostaje w stosunku pracy, nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Na wniosek skazanego czas ten może być przedłużony do 12 godzin.

4. Skazanemu pozostającemu w stosunku pracy przydziela się pracę, którą może on wykonywać w czasie niewykonywania zatrudnienia. Łączny czas pracy skazanego nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Na wniosek skazanego czas ten może być przedłużony do 12 godzin.

5. Czas pracy skazanych:

1) skierowanych do pracy na stanowiskach, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;

2) kobiet w ciąży;

3) którzy nie ukończyli 18 lat - nie może przekroczyć 8 godzin na dobę lub niższego wymiaru godzin przewidzianego w przepisach odrębnych. §

6. Podmiot wskazuje sądowemu kuratorowi zawodowemu osobę odpowiedzialną za organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych, zwaną dalej "wyznaczoną osobą ". § 7.

1. Wyznaczona osoba ustala harmonogram pracy skazanych, określający czas, miejsce i rodzaj pracy na okres co najmniej jednego miesiąca. Odpis harmonogramu przekazuje się sądowemu kuratorowi zawodowemu.

2. Wyznaczona osoba przekazuje sądowemu kuratorowi zawodowemu, w terminach przez niego wyznaczonych, informację o liczbie godzin przepracowanych przez skazanego, rodzaju wykonywanej przez niego pracy.

3. Wyznaczona osoba jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić sądowego kuratora zawodowego o przeszkodzie uniemożliwiającej wykonywanie pracy.

4

§ 8.

1. Przepisy § 4-7 stosuje się odpowiednio do innych samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których właściwy organ gminy nie jest organem założycielskim, państwowych jednostek organizacyjnych, podmiotów prawa handlowego z udziałem skarbu państwa lub gminy, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówek służby zdrowia lub pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń lub instytucji i organizacji użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną, wskazanych przez właściwy organ gminy, za ich zgodą.

2. Podmioty określone w ust. 1 mogą zgłaszać zespołowi kuratorskiej służby sądowej właściwemu ze względu na ich siedzibę, gotowość przyjęcia skazanych, skierowanych przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonania pracy, określając liczbę skazanych mogących ją wykonać, a także miejsce i rodzaj pracy oraz wskazując osobę odpowiedzialną za organizowanie pracy i kontrolowanie jej przebiegu. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości

W porozumieniu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

5

Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej przewidzianej w art. 58 § 3 k.k.w. W projekcie recypowano część rozwiązań z obowiązującego dotychczas rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 56, poz. 544). Zasadnicze zmiany, w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, sprowadzają się do modyfikacji § 1 ust.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.