Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 52 z 54

1. Wskazuje on, możliwie najszerzej i zgodnie z aktualną praktyką wykonawczą podmioty, które mogą być wyznaczone przez właściwy organ gminy, będący dla nich organem założycielskim, a także te podmioty, dla których organem założycielskim jest organ powiatu lub województwa oraz inne państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne, podmioty prawa handlowego z wyłącznym udziałem skarbu państwa, gminy, powiatu, bądź województwa, placówki oświatowowychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki służby zdrowia, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, fundacje, stowarzyszenia i inne instytucje lub organizacje użyteczności publicznej, do wykonywania kary ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie znacznie zawężało i ograniczało ilość oraz rodzaj podmiotów, co miało istotny wpływ na występowanie licznych problemów z realnym wykonaniem tych kar. Istotna zmiana, w stosunku do obecnie obowiązującego rozwiązania, dotyczy podmiotu, który wskazuje za ich zgodą inne państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne, zakłady pracy itd., wymienione w § 1 ust. 1 projektu. Projektodawca wskazuje tu w miejsce sądu, właściwy organ gminy. Zmianę wprowadza projektowany art. 56 § 2 k.k.w. W § 1 ust. 2 zostały określone podmioty ?twarde?, które są zobowiązane do zorganizowania i przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej


6

pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej. Do grupy tych podmiotów zalicza się podmioty wyznaczone przez właściwy organ gminy, tj. właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, dla których organ gminy jest organem założycielskim. Wyłącznie do podmiotów określonych w § 1 ust. 2 stosuje się przepisy zawarte w § 2 i §

3. Przepisy te regulują szczegółowe zasady i tryb wyznaczania przez właściwy organ gminy podmiotów ?twardych?, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz obowiązki organów gminy i tych podmiotów w omawianym zakresie. § 2 ust. 1 został zmodyfikowany poprzez wskazanie daty, do której Prezes sądu rejonowego sporządza corocznie opinie dotyczącą potrzeb sądu rejonowego w zakresie wykonywania pracy (nieodpłatnej, kontrolowanej na cele społeczne oraz społecznie użytecznej) przez skazanych. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji kar, wprowadza się w projekcie termin 31 października danego roku. Umożliwia on podjęcie czynności organizacyjnych i administracyjnych przez organy gminy z odpowiednim wyprzedzeniem - w planowaniu zadań związanych z wykonaniem kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej w następnym roku kalendarzowym. Zgodnie z treścią § 3, informację o podmiotach właściwy organ gminy przekazuje do zespołu kuratorskiej służby sądowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii. Właściwy organ gminy wyznacza podmioty, uwzględniając opinię, o której mowa w §

2. § 4 określa obowiązki podmiotu, związane z wykonywaniem nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej. Ust. 1, 2, 4 i 5 zostały w całości przeniesione do projektu z obowiązującego rozporządzenia. Redakcyjnej zmianie ulegał treść § 4 ust. 1, gdzie zwrot ?w celu wykonywania pracy?, zastąpiono określeniem ?w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.? Zmiana ta wynika z brzmienia projektowanego przepisu art. 56 § 2 ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

7

Znacznej zmianie uległa treść § 4 ust. 3 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Urealniając wykonanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej, projektodawca zdejmuje z podmiotów wykonujących pracę obowiązki, które utrudniały lub wręcz uniemożliwiały wykonanie tych kar. Najważniejszą przeszkodą w realnym wykonaniu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, było ponoszenie przez podmioty, w których praca była wykonywana, kosztów związanych z wykonaniem kar, określonych w szczególności w § 5 i 11 obowiązującego rozporządzenia. Chodzi tu o koszty związane z obligatoryjnym ubezpieczeniem skazanych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu pracy, poddaniem ich badaniom lekarskim, wyposażeniem w odzież ochronną i obuwie robocze oraz zapewnieniem środków ochrony indywidualnej, przeszkoleniem w pełnym zakresie z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty zryczałtowanego wynagrodzenia wyznaczonych pracowników, łącznie ze składkami na ich ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nagród wypłacanych za wyróżniające wykonanie obowiązków z zakresu kontroli pracy skazanych.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.