Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 53 z 54

W § 4 ust. 3 projektodawca pozostawia, jako oczywisty, obowiązek zapoznania skazanego z przepisami BHP, ale tylko w niezbędnym zakresie, odpowiednim dla wykonywanej pracy. Proponuje się również wyposażenie skazanego w odzież ochronną i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, ale tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego ? niezbędnie ? charakter wykonywanej pracy. Oczywiste jest, że wszystkim skazanym wykonującym w ramach kary pracę, zapewnia się bezpieczne i higieniczne warunki jej realizacji. Dotychczasowy obowiązek wykonywania odpłatnych badań lekarskich, ciążący na podmiocie wykonującym kary, przeniesiono na skazanego. To po stronie skazanego leży w proponowanym rozwiązaniu udowodnienie, że jego stan zdrowia uniemożliwia wykonanie orzeczonej w wyroku pracy.


8

Dla urealnienia wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, projektodawca zniósł z podmiotów obowiązek ponoszenia kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej szkodę przez skazanych podczas wykonywania kary (§ 5 za wyrządzoną obowiązującego

rozporządzenia). Projektodawca wprowadza jedynie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty związane z ubezpieczeniem ponosi Skarb Państwa, zgodnie z projektowanym, dodanym art. 56a k.k.w. Z tego względu, kwestie ubezpieczenia nie zostały uwzględnione w projekcie. W projektowanym art. 56a § 2 k.k.w. przewiduje się delegację ustawową dla Ministra Sprawiedliwości, który w porozumieniu z Ministrem Finansów określi w drodze rozporządzenia zasady i tryb obowiązkowego ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, podmioty uprawnione do zawierania umów ubezpieczenia i minimalną wysokość ubezpieczenia (vide: ?Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu obowiązkowego ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną prace na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, podmiotów uprawnionych do zawierania umów ubezpieczenia i minimalnej wysokości ubezpieczenia?). § 6 obowiązującego rozporządzenia, dotyczący organizowania przez podmiot i przebiegu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne i pracy społecznie użytecznej, został w całości przeniesiony do projektu, jako §

5. Projektodawca zrezygnował z rozwiązań przewidzianych w § 7, 11 i 12 obowiązującego rozporządzenia: § 7 obowiązującego rozporządzenia, nakazuje podmiotowi kierowanie skazanych do pracy w zorganizowanych grupach liczących do 10 osób. Rezygnacja z tego zapisu w projekcie umożliwia bardziej elastyczne dostosowanie organizacji pracy do ilości godzin pracy, jej charakteru oraz specyfiki podmiotu zatrudniającego. Określenie ilości osób w

9

grupie było konsekwencją, m.in. konieczności wypłaty zryczałtowanego wynagrodzenia dla wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych oraz przebiegu tej pracy, a także nagród wypłacanych za wyróżniające wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli pracy skazanych (§ 11 ust. 2 i § 12 obowiązującego rozporządzenia). Praktyka wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne i pracy społecznie użytecznej wskazuje na to, że przepisy § 11 i 12 obowiązującego rozporządzenia są przepisami martwymi. Wskazane zapisy wywołują fałszywe przekonanie, że realizacja tych kar przynosi podmiotom je realizującym wymierny dochód, który należy zgodnie z obowiązującymi przepisami dzielić, uwzględniając także podwyżki płac dla pracowników. W rzeczywistości są to wirtualne środki finansowe - pieniądze te występują jedynie w teoretycznej sprawozdawczości, jej przelicznikach. W projekcie określono zadania podmiotu zatrudniającego, sprowadzając je do niezbędnego zakresu. Zredukowało to do minimum administracyjne czynności podmiotu związane z organizacją i dokumentowaniem przebiegu wykonywania pracy. Pociąga to za sobą konieczność pominięcia w projekcie treści § 11 obowiązującego rozporządzenia. § 8 obowiązującego rozporządzenia przyjęto w całości do projektu i treść ta znajduje się w § 6 projektu. Zmieniono natomiast treść § 9 obowiązującego rozporządzenia ? jest to § 7 projektu. W miejsce podmiotu zatrudniającego, jako organizatora i realizatora zadań związanych z wykonaniem pracy, proponuje się osobę wyznaczoną przez ten podmiot. Proponowana zmiana usprawni czynności administracyjne podmiotu, co może stanowić dla niego zachętę do organizowania stanowisk pracy dla skazanych. Czyni to także wykonywanie czynności administracyjnych bardziej konkretnym, gdyż realizuje je konkretna, wyznaczona osoba, a nie niedookreślony podmiot. W § 6 i 7 projektu pozostawiono sądowego kuratora zawodowego, jako koordynatora organizowania i nadzorowania pracy skazanych, który powinien współdziałać z wyznaczoną przez podmiot osobą odpowiedzialną za wykonywanie pracy. Pozostawienie roli kuratora jest konsekwencją

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.