Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Strona 54 z 54

10

zmian przyjętych w propozycjach zmian do k.k.w. (vide: wspomniany powyżej projekt ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw?). Projektodawca wyróżnia dwie grupy podmiotów, w których możliwe jest wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej. Są to tak zwane podmioty ?twarde?, określone w § 1 ust. 2 projektu, do których zastosowanie mają dodatkowo przepisy § 2 i 3 oraz podmioty ?miękkie?, określone w § 8 ust. 1 projektu. Na podmiotach, wyznaczonych przez właściwy organ gminy spoczywa obligatoryjność organizowania miejsc pracy w ramach wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej. Natomiast na podmiotach określonych w § 8 ust. 1 projektu organizowanie pracy ma charakter fakultatywny ? możliwy jest wyłącznie za zgodą podmiotu lub na jego wniosek. Podmioty te, zgodnie z § 8 ust. 2 mogą zgłaszać zespołowi kuratorskiej służby sądowej właściwemu ze względu na ich siedzibę, gotowość przyjęcia skazanych, skierowanych przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonania pracy, określając liczbę skazanych mogących ją wykonać, a także miejsce i rodzaj pracy oraz wskazując osobę odpowiedzialną za organizowanie i kontrolowanie jej przebiegu. Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.


11/28zb

11

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.