Logowanie

Projekty Ustaw

3.8.2011

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych

Strona 1 z 25
Druk nr 4530

Warszawa, 3 sierpnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-14-11 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności


Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej. Z poważaniem (-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych1)

Art. 1. W ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz. U. Nr 62, poz. 556, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Ustawa określa zasady tworzenia i funkcjonowania europejskich rad zakładowych oraz sposoby informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach informowania i grupach i przedsiębiorstw w o zasięgu spraw wspólnotowym, w celu realizacji prawa pracowników do konsultacji zakresie ponadnarodowych. Ustawa nie narusza uprawnień do informowania i konsultacji określonych w przepisach odrębnych.?, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: ?3a. Obowiązek konsultacji z przedstawicielami pracowników nie może stanowić uszczerbku dla zadań zarządu centralnego lub innego zarządu odpowiedniego szczebla.?;

2) w art. 2: a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: ?5a) informowaniu ? należy przez to rozumieć przekazywanie danych przez pracodawcę przedstawicielom pracowników, w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób i o odpowiedniej treści tak, aby było możliwe zapoznanie się z podnoszoną sprawą i zbadanie jej oraz przeprowadzenie dogłębnej oceny ewentualnego wpływu

w szczególności na prawa i obowiązki pracowników i ? w razie potrzeby ? przygotowanie konsultacji z właściwym organem danego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym,?, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: ?6) konsultacji ? należy przez to rozumieć nawiązywanie dialogu oraz wymianę poglądów między przedstawicielami pracowników i zarządem centralnym lub innym zarządem odpowiedniego szczebla, w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób i o odpowiedniej treści tak, aby umożliwić przedstawicielom pracowników wyrażenie opinii na podstawie dostarczonych informacji na temat proponowanych działań, których dotyczą konsultacje po to, aby w rozsądnym czasie działania te mogły być uwzględnione przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym,?, c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: ?6a) sprawie ponadnarodowej ? należy przez to rozumieć sprawy dotyczące całości przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym lub przynajmniej dwóch przedsiębiorstw lub zakładów pracy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym mających swoją siedzibę w dwóch państwach członkowskich,?, d) pkt 8 otrzymuje brzmienie: ?8) europejskiej radzie zakładowej ? należy przez to rozumieć radę ustanowioną zgodnie z rozdziałem 3 albo utworzoną zgodnie z rozdziałem 4 w celu realizacji prawa pracowników do informowania i konsultacji,?;

3) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ?1a. Zarząd centralny lub inny zarząd odpowiedniego szczebla każdego przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym jest obowiązany do

2

zgromadzenia

i

przekazania

specjalnemu

zespołowi

negocjacyjnemu informacji dotyczących w szczególności struktury przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw oraz stanu liczebnego ich pracowników.?;

4) w art. 7: a) uchyla się ust. 1, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Członkowie pracowników członkowskim, specjalnego zespołu w negocjacyjnego każdym o są wybierani lub wyznaczani proporcjonalnie do liczby zatrudnionych przez państwie zasięgu przedsiębiorstwo

wspólnotowym lub grupę przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, przez przyznanie jednego miejsca na grupę pracowników zatrudnionych w tym państwie członkowskim, reprezentującą 10 % liczby pracowników zatrudnionych we wszystkich państwach członkowskich, lub na część tej grupy.?, c) uchyla się ust. 3;

5) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: ?Art. 7a.

1. Jeżeli struktura przedsiębiorstwa a brak jest lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym ulega znaczącym dotyczących zmianom, zmiany przepisów lub są ustanowionych na mocy obowiązujących porozumień porozumienia niezgodności między odpowiednimi przepisami co najmniej dwóch obowiązujących porozumień, zarząd centralny rozpoczyna negocjacje, o których mowa w art. 6 ust. 2, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 100 pracowników lub ich przedstawicieli w co najmniej dwóch przedsiębiorstwach lub zakładach pracy w co najmniej dwóch państwach członkowskich.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.