Logowanie

Projekty Ustaw

8.8.2011

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Strona 1 z 38
Druk nr 4529

Warszawa, 8 sierpnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-79-11 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

z projektami aktów wykonawczych.


W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów. Z poważaniem (-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA z dnia

o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 1. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) po pkt 22a dodaje się pkt 22b w brzmieniu: ?22b) alternatywnym systemie obrotu ? rozumie się przez to alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;?, b) uchyla się pkt 36 i 37, c) dodaje się pkt 38 ? 40 w brzmieniu: ?38) ofercie publicznej ? rozumie się przez to ofertę publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy o ofercie publicznej;

39) publicznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym ? rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały objęte lub nabyte w drodze oferty publicznej lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;

40) dniu roboczym ? rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.?;

2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

?1. Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

1) na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części albo

2) będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane certyfikaty inwestycyjne, albo

3) uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu, albo

4) wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako

posiadacze certyfikatów inwestycyjnych, które nie mają formy dokumentu.?;

3) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, po uzyskaniu zezwolenia Komisji, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1a.?;

4) w art. 15: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ?3) wydania zezwolenia przez Komisję, z zastrzeżeniem ust. 1a;?, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ?1a. Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego

emitującego wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, nie wymaga wydania zezwolenia przez Komisję.?, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego,

2

o którym mowa w ust. 1a, łączną minimalną wysokość wpłat do funduszu oraz sposób zbierania wpłat określa statut tego funduszu.?, d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: ?7. Towarzystwo zawiadamia Komisję o utworzeniu funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1a, niezwłocznie po jego wpisaniu do rejestru funduszy inwestycyjnych, załączając statut funduszu inwestycyjnego oraz informację o dacie wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych i łącznej wysokości wpłat zebranych do funduszu.?;

5) w art. 22: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: ?5) dane osobowe członków zarządu depozytariusza

odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;?, b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: ?8) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 6, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;?;

6) w art. 24: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: ?2a. Z zastrzeżeniem art. 117a, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, nie wymaga zezwolenia, o którym mowa w ust. 2.?, b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: ?8. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która nie wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi w życie:

3

1) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu ? w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11, oraz w zakresie opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2, jeżeli pobierane są przy odkupieniu jednostek uczestnictwa, z zastrzeżeniem pkt 2;

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.