Logowanie

Projekty Ustaw

18.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

Strona 1 z 10
Druk nr 1373

Warszawa, 17 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-190-08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem

aktu wykonawczego.


W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wz. WICEPREZES RADY MINISTRÓW (-) Waldemar Pawlak

Projekt

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585, z późn. zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 15 otrzymuje brzmienie: ?Art. 15.

1. Informacje kryminalne przekazane Szefowi Centrum przez podmiot zobowiązany podlegają zarejestrowaniu w bazach danych na karcie rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust.

2. 2. Informacje kryminalne określone w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e, przekazane w formie przekazu teleinformatycznego przez Szefa Centrum podmiotowi w odpowiedzi na jego zapytanie, zostają automatycznie zarejestrowane w bazach danych w formie tekstowej, bez możliwości dalszego przekazywania.?;

2) w art. 19: a) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: ?2b) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;?, b) pkt 14 otrzymuje brzmienie: ?14) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczowie oraz Główny Inspektor Straży Leśnej;?;

3) w art. 20 w ust. 1: a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?1) organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego właściwe w sprawach ewidencji ludności, Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, ewidencji paszportowych, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, ewidencji wojskowej osób podlegających

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170.

obowiązkowi służby wojskowej, centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, rejestracji pojazdów, rejestru cywilnych statków powietrznych, rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, polskiego rejestru jachtów, polskiego rejestru okrętowego, nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, administracji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, rejestracji stanu cywilnego, publicznej służby zatrudnienia lub pomocy społecznej,

2) sądy prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy, księgi wieczyste i rejestr zastawów,?, b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: ?5a) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,?;

4) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Podmioty uprawnione przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne na wypełnionych kartach rejestracyjnych, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e, które są przekazywane w formie pisemnej.?;

5) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Podmioty zobowiązane mogą nie przekazywać informacji kryminalnych Szefowi Centrum lub ograniczyć zakres przekazywanych informacji, jeżeli ich przekazanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu państwa lub jego obronności albo spowodować identyfikację osób udzielających pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez upoważnione do tego podmioty uprawnione.?;

6) art. 25 otrzymuje brzmienie: ?Art. 25.

1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził nieprawdziwość przekazanej przez siebie Szefowi Centrum informacji kryminalnej lub w przypadku przekazania informacji kryminalnej, której gromadzenie jest zabronione, niezwłocznie zawiadamia pisemnie o tym Szefa Centrum.

2. Jeżeli informacja kryminalna, o której mowa w ust. 1, została przekazana Szefowi Centrum:

1) z urzędu ? Szef Centrum usuwa ją z baz danych niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio wypełnionej karty rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2, od podmiotu zobowiązanego, który uprzednio przekazał tę informację;

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.