Logowanie

Projekty Ustaw

24.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Strona 1 z 3
Druk nr 1413

Warszawa, 21 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-206-08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

-

o zmianie ustawy Rejestrze Karnym.

o

Krajowym

W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej.


dotyczącą

zgodności

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

(-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Art. 1. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: ?6) niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi informacji na temat wyroków skazujących, zapadłych wobec: a) osób fizycznych i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich, b) osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich, c) podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich.?;

2) w art. 12 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu: ?6a) informację, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

6b) informację, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich; ?;

3) w art. 12 w ust. 1a po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: ?5a) informację, że czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;?. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

23-11-aa

2

UZASADNIENIE

Zmiana ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292) ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do wymogów nałożonych przez rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 478/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ Zgodnie z art. 93 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 248 z 16.09.2002, str. 1 ? 48, dalej nazywanego rozporządzeniem finansowym), kandydaci lub oferenci są wykluczani z udziału w procedurze przetargowej, jeżeli wydany został w stosunku do nich prawomocny wyrok skazujący za oszustwo finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej lub jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem, szkodzące finansowym interesom Wspólnot Europejskich. Pojęcie ?interesy finansowe Wspólnot Europejskich? zostało wprowadzone do prawa wspólnotowego przez Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht z dnia 7 lutego 1992 r. Jego aktualne brzmienie (obecnie w art. 280 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) zostało nadane przez Traktat Amsterdamski z dnia 2 października 1997 r. O działaniach godzących w interesy finansowe Wspólnot Europejskich stanowi Konwencja z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE C 316 z 27.11.1999) i raport wyjaśniający dotyczący Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE C 191 z 23.06.1997). Zgodnie z komentarzem do art. 1 Konwencji, zawartym w raporcie wyjaśniającym, działaniami (oszustwami) wymierzonymi we wspólnotowe interesy finansowe są zachowania odnoszące się zarówno do dochodów, jak i wydatków Wspólnot Europejskich. Dochodami Wspólnot Europejskich są: cła, pobierane na podstawie wspólnej taryfy celnej, przy czym państwo członkowskie zatrzymuje tu 25% tych kwot na pokrycie kosztów poboru, składki (opłaty) cukrowe, pochodzące ze wspólnej organizacji rynku cukru, wpływy z VAT oraz wpłaty bezpośrednie państw członkowskich. Wydatki Wspólnot Europejskich stanowią środki przeznaczone na finansowanie wspólnej polityki rolnej, operacje strukturalne w ramach różnych funduszy, finansowanie działalności zewnętrznej, w tym

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.