Logowanie

Projekty Ustaw

13.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Strona 1 z 34
Druk nr 1326

Warszawa, 12 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-195-08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.


W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(-) Donald Tusk

Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a ? 2d w brzmieniu: ?2a) wzajemna zgodność ? wzajemną zgodność w rozumieniu art. 2 pkt 30 rozporządzenia nr 796/2004; 2b) wymóg ? wymóg w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 796/2004; 2c) nieprawidłowość ? nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 796/2004; 2d) niezgodność ? niezgodność w rozumieniu art. 2 pkt 35 rozporządzenia nr 796/2004;?;

2) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ?2. Agencja jest właściwym organem krajowym, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003.?;

3) w art. 7: a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: ?2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;?, b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: ?2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;?, c) w ust. 3a po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

?2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;?, d) ust. 3c otrzymuje brzmienie: ?3c. Kopię umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do realizacji dostawy, o których mowa w art. 171da rozporządzenia nr 1973/2004, wnioskujący o płatność obszarową do owoców miękkich składa kierownikowi biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.?, e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Wysokość płatności obszarowych w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnościami obszarowymi i stawek płatności obszarowych na 1 ha tej powierzchni, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości oraz niezgodności.?;

4) w art. 17 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: ?3) ogłasza, określonych w w drodze obwieszczenia, ?Monitor Unii w Dzienniku wykaz z Urzędowym wymogów Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Polski?,

Europejskiej

uwzględnieniem

przepisów krajowych wdrażających te przepisy.?;

5) w art. 22: a) w ust. 4: ? w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: ?b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: ? potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo ? potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo?, ? dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

2

?3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.?, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: ?6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności lub pomocy, o których mowa w ust. 1 i 1a, jest obowiązany do dołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczeń pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności lub pomocy.?, c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: ?8. Decyzję w sprawie przyznania płatności lub pomocy, o których mowa w ust. 1 i 1a, wydaje się po złożeniu przez spadkobiercę prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.?;

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.