Logowanie

Projekty Ustaw

23.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Strona 1 z 2
Druk nr 1207

Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-172-08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności


Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

wz. Wiceprezes Rady Ministrów (-) Grzegorz Schetyna

Projekt

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558) w załączniku nr 2 ?Wykaz substancji psychotropowych? część 2 ?Substancje psychotropowe grupy II-P? otrzymuje brzmienie:

?2. Substancje psychotropowe grupy II-P

Międzynarodowe nazwy zalecane 1 2C-B AMFETAMINA AMINEPTYNA Psychedryna Inne nazwy 2 Oznaczenia chemiczne 3 4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina (?)-2-amino-1-fenylopropan Kwas 7-[(10,11-dihydro-5Hdibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylo)amino]heptanowy BZP 1-benzylopiperazyna, czyli 1-benzylo-1, 4-diazacykloheksan (+)-2-amino-1-fenylopropan 1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna (?)-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-[2-[(1metylo-2-fenetylo)-amino]-etylo]-1Hpuryno-2,6-dion 2-fenylo-3-metylomorfolina 2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)cykloheksan

BENZYLOPIPERAZYNA DEKSAMFETAMINA FENCYKLIDYNA FENETYLINA

PCP

FENMETRAZYNA KETAMINA

LEWAMFETAMINA LEWOMETAMFETAMINA MEKLOKWALON METAKWALON METAMFETAMINA METYLOFENIDAT Metamfetamina racemiczna Rytalina

(-)-?-metylofenetyloamina (-)-1-N,?-dimetylofenetyloamina 3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H)chinazolinon 2-metylo-3-(o-tolilo)-4(3H)-chinazolinon (+)-2-metyloamino-1-fenylopropan (?)-2-metyloamino-1-fenylopropan ester metylowy kwasu ?-fenylo-(2piperydyno)-octowego (2R*, 6R*, 11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-8hydroksy-6,11-dimetylo-3-(3-metylo-2butenylo)-2,6-metano-3-benzazocyna kwas 5-allilo-5-(1metylobutylo)barbiturowy ?-9Tetrahydrokannabinol i jego warianty stereochemiczne (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran1-ol

PENTAZOCYNA

Fortral

SEKOBARBITAL

ZIPEPROL

?-(?-metoksybenzylo-4-?-metoksyfenylo)-1piperazynoetanol

oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

?.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

34-10-aa

2

UZASADNIENIE

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558), zwany dalej ?ustawą?, został opracowany w celu objęcia kontrolą prawną substancji o nazwie BENZYLOPIPERAZYNA (1-benzylopiperazyna, BZP) w związku z decyzją 2008/206/WSiSW Rady Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 1 decyzji wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków, zgodnych z prawem krajowym, w celu objęcia benzylopiperazyny środkami kontroli proporcjonalnymi do zagrożenia związanego z tą substancją, jak również sankcjami karnymi. Benzylopiperazyna jest substancją syntetyczną, która po raz pierwszy pojawiła się w Unii Europejskiej w 1999 r. Podobnie jak amfetamina czy metamfetamina, benzylopiperazyna działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, jednak jej siła działania jest wyraźnie mniejsza (około 10 % siły działania amfetaminy). Z uwagi na właściwości pobudzające, zagrożenie dla zdrowia oraz brak korzyści medycznych, zdaniem Rady Unii Europejskiej istnieje potrzeba ustanowienia kontroli nad tą substancją. Przedmiot projektowanej ustawy nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana regulacja będzie oddziaływać na jednostki organizacyjne administracji rządowej oraz Żandarmerii Wojskowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze w zakresie zwalczania przestępstw związanych z nielegalnym obrotem substancjami psychotropowymi.

2. Zakres konsultacji społecznych Projekt ustawy został przekazany do konsultacji następującym podmiotom:

1) Naczelnej Radzie Lekarskiej,

2) Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych,

3) Naczelnej Radzie Aptekarskiej,

4) Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych,

5) Instytutowi Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

6) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,

7) Fundacji Batorego,

8) Stowarzyszeniu Monar,

9) Towarzystwu ?Powrót z U?,

10) Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii,

11) Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie psychiatrii,

12) Komendzie Głównej Policji,

13) Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Komendy Głównej Policji,

14) Centralnemu Biuru Śledczemu Komendy Głównej Policji,

15) Krajowemu Biuru ds. Przeciwdziałania Narkomanii,

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.