Logowanie

Projekty Ustaw

19.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Strona 165 z 221

ZAŁĄCZNIK Nr 2 RODZAJE I NORMY UZBROJENIA ETATOWEGO DLA PODOFICERÓW ZAWODOWYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ* Nazwa uzbrojenia Lp. Stanowisko etatowe pistolet pistolet wojskow maszynowy, karabinek, y subkarabinek* subkarabinek* * * 1 1 1***

1 2

3

Podoficerowie zawodowi w dowództwie RSZ, korpusu, dywizji, flotylli, brygady, bazy, pułku, batalionu, dywizjonu, eskadry Dowódcy plutonów, szefowie pododdziałów, technicy pododdziałów, pomocnicy dowódców plutonów (z wyjątkiem pododdziałów czołgów, artylerii samobieżnej, samobieżnej artylerii przeciwlotniczej, rakiet OP, lotniczych i służby inżynieryjno-lotniczej) Podoficerowie zawodowi pododdziałów desantowo-szturmowych, powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, rozpoznawczych i Żandarmerii Wojskowej oraz dowódcy drużyn, dowódcy grup, dowódcy obsług i załóg, z wyjątkiem pododdziałów: wojsk pancernych, artylerii samobieżnej, rakietowych, obrony przeciwlotniczej (samobieżnej),


1

-

1

4

5 6 7

medycznych Podoficerowie zawodowi: pododdziałów wojsk pancernych, artylerii samobieżnej, rakietowych, obrony przeciwlotniczej (samobieżnej), medycznych, dowodzenia i łączności (wyposażonych w pojazdy gąsienicowe, transportery opancerzone, samochody opancerzone) oraz personelu latającego Podoficerowie zawodowi załóg okrętów Podoficerowie zawodowi naziemnej obsługi statków powietrznych Pozostali podoficerowie zawodowi

1

-

-

1 1 1

1*** -

1***

Uwagi: * Nie dotyczy podoficerów pełniących służbę w jednostkach specjalnych oraz poza granicami państwa. ** Opcjonalnie *** Dodatkowe uzbrojenie należne na czas wojny.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 RODZAJE I NORMY UZBROJENIA ETATOWEGO DLA SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ* Stanowisko Lp. etatowe Nazwa uzbrojenia pistolet pistolet karabin wojskow maszynowy, karabinek, maszynow y subkarabinek* subkarabinek* y * * 1 karabin granatnik wyborowy przeciwpancerny -

1

2

3

4

Szeregowy zawodowy na stanowisku służbowym w pododdziale czołgów, artylerii samobieżnej, obrony przeciwlotniczej (samobieżnej) i operatora przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Szeregowy zawodowy na stanowisku służbowym wchodzącym w skład załogi okrętu oraz w pododdziale naziemnej obsługi statków powietrznych Szeregowy zawodowy na stanowisku służbowym kierowcy pojazdu gąsienicowego, transportera opancerzonego, samochodu opancerzonego, samochodu osobowego, sanitariusza, kierowcy sanitariusza, zwiadowcy sanitariusza Szeregowy zawodowy na stanowisku celowniczego karabinu

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

maszynowego Szeregowy zawodowy na 1 stanowisku celowniczego granatnika przeciwpancernego 6 Szeregowy zawodowy na 1 1 stanowisku strzelca wyborowego 7 Szeregowy zawodowy Żandarmerii 1 1 Wojskowej 8 Pozostali szeregowi zawodowi 1 Uwaga: * Nie dotyczy szeregowych zawodowych pełniących służbę w jednostkach specjalnych oraz poza granicami państwa. ** Opcjonalnie 5

1 -

UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) i przewiduje on, że żołnierze zawodowi i kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują należne im uzbrojenie. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady wdawania uzbrojenia z uwzględnieniem wykonywanych zadań i specyfiki zajmowanego stanowiska. Dokonano zmian w nazewnictwie sprzętu uzbrojenia, rozdzielając grupę pistoletów maszynowych od karabinków oraz dopisując, opcjonalnie do tych grup subkarabinki. Zmiana ta wykluczy istniejące dotychczas niejasności oraz usystematyzuje zasady przydziału uzbrojenia dla poszczególnych stanowisk etatowych. Projektowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków uzbrojenia żołnierzy zawodowych. Proponowane rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych. Ocena skutków regulacji (OSR) Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego. Projektowana zmiana dotyczy żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych. Konsultacje społeczne. Projektowane rozporządzenie jest nowelizacją obowiązującego już aktu wykonawczego do ustawy. Z uwagi na problematykę projekt nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.