Logowanie

Projekty Ustaw

19.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Strona 168 z 221

1) zajmującym stanowiska służbowe bezpośrednio związane z organizacją żywienia żołnierzy i sprawującym nad nią merytoryczny nadzór lub zastępującym w pełnieniu tych obowiązków - w formie posiłków wydawanych w czasie pełnienia obowiązków służbowych, według dominującej normy wyżywienia;

2) zajmującym stanowiska służbowe kierowników i zastępców kierowników stołówek wojskowych - w formie posiłków wydawanych w czasie pełnienia obowiązków służbowych, według dominującej normy wyżywienia stosowanej w tej stołówce;


3) pełniącym nieetatowe całodobowe służby wewnętrzne i garnizonowe - stosownie do norm wyżywienia należnego podległym żołnierzom niezawodowym;

4) lekarzom wojskowym kontrolującym jakość posiłków w jednostkach wojskowych prowadzących gospodarkę kuchenną, w których nie wyznacza się dobowych dyżurów lekarskich - w formie jednego posiłku dziennego. § 9.

1. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej - 020 przysługuje kandydatom na żołnierzy zawodowych, z zastrzeżeniem § 19, przez okres odbywania służby kandydackiej.

2. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej - 020 przysługuje, w wymiarze 200 % tej normy, kandydatom na żołnierzy zawodowych w przypadkach:

1) odbywania podróży służbowej;

2) wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu w warunkach uniemożliwiających korzystanie z posiłków w stołówkach żołnierskich;

3) konwojowania do innego garnizonu przez Żandarmerię Wojskową lub inne właściwe wojskowe organy porządkowe. § 10.

1. Kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje uroczysty posiłek przygotowywany, zgodnie z jadłospisem dekadowym, według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej - 020:

1) w dniu 24 grudnia i pierwszym dniu świąt wielkanocnych;

2) w dniu 31 grudnia lub 1 stycznia, 3 maja i 11 listopada;

3) w dniu święta Wojska Polskiego, w Dniu Podchorążego, w dniu święta rodzaju Sił Zbrojnych, rodzaju wojska i służby oraz jednostki wojskowej;

4) w dniu wręczenia sztandaru, nadania imienia patrona jednostce wojskowej i oficjalnego rozwiązania jednostki wojskowej;

5) w dniu przysięgi wojskowej.

2. Żołnierze zawodowi uczestniczą w uroczystych posiłkach:

1) organizowanych w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1-4 - w liczbie do 10 % uprawnionych do wyżywienia, nie mniej jednak niż 10 osób i nie więcej niż 40 osób;

2) w dniu przysięgi wojskowej żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych - w liczbie do 10 % przysięgających, nie mniej jednak niż 5 osób;

3) w dniu pożegnania odchodzących do rezerwy żołnierzy służby zasadniczej i nadterminowej - w liczbie do 10 % odchodzących, nie mniej jednak niż 3 osoby. §

11. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia specjalnej ? 030 w wymiarze 100% przysługuje:

1) żołnierzom zawodowym: a) zaliczanym do personelu latającego na sprzęcie innym niż bojowe samoloty odrzutowe i wykonującym loty zgodnie z programem szkolenia, b) etatowym instruktorom spadochronowym, wykonującym czynności instruktorskie zgodnie z programem szkolenia - w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

2) sportowcom wojskowym, delegowanym na zgrupowania i zawody o randze ogólnokrajowej. § 12.

1. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej ? 040 przysługuje w wymiarze 100% żołnierzom zawodowym:

1) wchodzącym w skład załóg okrętów podwodnych - w czasie rejsów;

2) uczestniczącym w ćwiczeniach wojskowych odbywanych w kraju wspólnie z żołnierzami państw obcych, z zastrzeżeniem § 5;

3) wyznaczonym do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych oraz w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach tych misji - od następnego dnia po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej;

4) jednostek wojskowych skierowanych poza granice Państwa w celu udziału w: a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa lub państw sojuszniczych, b) ćwiczeniach wojskowych, z zastrzeżeniem § 5, c) szkoleniu, d) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych, e) przedsięwzięciach reprezentacyjnych;

5) zaliczanym do personelu latającego: a) wykonującym loty, zgodnie z programem szkolenia, na bojowych samolotach odrzutowych, b) przebywającym w lotniczych ośrodkach szkoleniowo-kondycyjnych.

2. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej ? 040 w wymiarze 100% przysługuje:

1) kandydatom na żołnierzy zawodowych szkolonym na stanowiska przewidziane dla personelu latającego - w okresie wykonywania lotów;

2) sportowcom wojskowym, delegowanym na zgrupowania i zawody o randze międzynarodowej. §

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.