Logowanie

Projekty Ustaw

19.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Strona 18 z 221

61) w art. 104 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?1. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, podmiotami właściwymi w sprawach określonych w przepisach niniejszego rozdziału są dowódcy jednostek wojskowych zajmujący stanowiska służbowe dowódcy batalionu lub równorzędne, o których mowa w ust. 3, albo wyższe ? w stosunku do wszystkich żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w podległej jednostce wojskowej, z wyjątkiem tego dowódcy i jego zastępcy.


2. W stosunku do dowódców jednostek wojskowych i ich zastępców oraz żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w jednostkach wojskowych, których 36

dowódcy zajmują stanowisko niższe niż określone w ust. 1, właściwymi podmiotami są bezpośredni przełożeni dowódców tych jednostek.?;

62) w art. 111: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;?, b) w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie: ?b) właściwy podmiot;?;

63) po art. 111 dodaje się art. 111a w brzmieniu: ?Art. 111a. Zwolnienie żołnierza zawodowego, przebywającego na urlopie macierzyńskim z zawodowej służby wojskowej, na podstawie art. 111 pkt 8, następuje z ostatnim dniem urlopu macierzyńskiego.?;

64) w art. 114:

a) ust. 2 ? 6 otrzymują brzmienie:

?2. Dokonanie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy podmiot może nastąpić, gdy jednostka wojskowa, w której żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, uległa rozformowaniu lub zmniejszył się jej stan etatowy w korpusie kadry zawodowej Sił Zbrojnych, w którym żołnierz pełni służbę, albo gdy uległo likwidacji stanowisko służbowe, które żołnierz zajmował, a brak jest możliwości wyznaczenia go na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym.

3. Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy podmiot jest decyzją.

4. Właściwym do wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, o którym mowa w ust. 3, jest w odniesieniu do:

1) żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 ? Minister Obrony Narodowej;

2) pozostałych żołnierzy zawodowych korpusu oficerów zawodowych ? dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr;

3) żołnierzy zawodowych korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych ? podmioty, o których mowa w art. 10 pkt 2 ?

4.

5. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego wskutek dokonanego wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej następuje po upływie sześciu miesięcy od dnia złożenia wypowiedzenia przez żołnierza lub doręczenia wypowiedzenia dokonanego przez właściwy podmiot, w ostatnim dniu miesiąca. 37

6. Okres wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, o którym mowa w ust. 5, może być skrócony za pisemną zgodą zwalnianego żołnierza zawodowego i właściwego podmiotu, przy czym kończyć się musi ostatniego dnia miesiąca.?,

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

?7. Żołnierzowi zawodowemu może być doręczone wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przed terminem rozformowania jednostki wojskowej lub zmniejszenia jej stanu etatowego albo likwidacji stanowiska służbowego, które żołnierz zajmuje, z tym że bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu rozformowania jednostki wojskowej lub zmniejszenia jej stanu etatowego albo likwidacji stanowiska służbowego, które żołnierz zajmował.

8. Żołnierzowi zawodowemu, któremu właściwy podmiot wypowiedział stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej, doręcza się wypowiedzenie wraz z decyzją o przeniesieniu tego żołnierza do dyspozycji.?;

65) w art. 115: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?1. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej w przypadkach, o których mowa w art. 111 pkt 2, 4, 6 ? 6c, 7, pkt 9 lit. a, pkt 10 i 16 oraz art. 112 ust. 1, następuje decyzją podmiotu wymienionego w art. 114 ust. 4.

2. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej w przypadkach, o których mowa w art. 111 pkt 1, 3, 5, 8, pkt 9 lit. b i pkt 11 ? 15, następuje z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się odpowiedniego orzeczenia lub z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna albo z dniem zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę zwolnienia żołnierza zawodowego ze służby.?, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej w przypadkach niewymienionych w ust. 2 następuje z dniem określonym w decyzji podmiotu, o którym mowa w ust. 1.?;

66) w art. 116 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?1. W razie uchylenia orzeczenia, o którym mowa w art. 111 pkt 11 i 13 ? 15 lub art. 112 ust. 1 pkt 1, albo uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy podmiot, ulegają uchyleniu skutki tego orzeczenia lub decyzji, jakie wynikły dla żołnierza zawodowego z tego tytułu.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.