Logowanie

Projekty Ustaw

19.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Strona 20 z 221

doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe podmioty.?;

69) art. 124 otrzymuje brzmienie: ?Art. 124.

1. Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.

2. Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 7;

2) wydaniu rozkazu o powołaniu do służby kandydackiej;


3) stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

3. Rozkaz o powołaniu do służby kandydackiej wydaje, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia.

4. Stosunek służbowy służby kandydackiej wygasa z mocy prawa, jeżeli żołnierz pełniący służbę kandydacką nie ukończy nauki w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia, z dniem skreślenia z etatowego stanu zmiennego szkoły wojskowej.

5. Do służby kandydackiej może być powołana osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia.

6. Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do tej służby.

7. Rozkaz o powołaniu do służby kandydackiej wydaje się po podpisaniu umowy, z osobą ubiegającą się o przyjęcie do tej służby, określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę w przypadku zwolnienia ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4 ? 9 albo niestawienia się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej.?;

70) w art. 124a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Do służby kandydackiej może być powołana również osoba będąca:

1) cywilnym studentem uczelni wojskowej;

2) studentem studiów innej uczelni niż uczelnia wojskowa.?, b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) w ust. 1 pkt 1 ? komendant uczelni wojskowej;?, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Umowę, o której mowa w art. 127 ust. 7 z osobą, wymienioną w ust. 1, podpisuje komendant uczelni wojskowej.?; 41

71) art. 125 otrzymuje brzmienie: ?Art. 125.

1. Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby, po podpisaniu umowy, o której mowa w art. 124 ust. 7.

2. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierze pełniący służbę kandydacką otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

1) podchorążego, jeżeli kształcą się na oficera;

2) kadeta, jeżeli kształcą się na podoficera;

3) elewa, jeżeli kształcą się na szeregowego.?;

72) w art. 126 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Kandydatów na żołnierzy zawodowych kształci się w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia.?;

73) art. 127 otrzymuje brzmienie: ?Art. 127. Kandydatów na żołnierzy zawodowych kształcą na potrzeby korpusu:

1) oficerów zawodowych ? uczelnie wojskowe;

2) podoficerów zawodowych ? szkoły podoficerskie;

3) szeregowych zawodowych ? ośrodki szkolenia.?;

74) art. 131 i 132 otrzymują brzmienie: ?Art. 131. Żołnierze pełniący służbę kandydacką otrzymują umundurowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie oraz, w czasie wykonywania zadań służbowych, bezpłatne wyżywienie według norm uwzględniających charakter tych zadań, albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności; przepisy art. 66 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Art. 132. Do żołnierzy pełniących służbę kandydacką stosuje się odpowiednio przepisy art. 8, art. 18, art. 26, art. 48 ? 51, art. 54 ? 57, art. 59, art. 60b, art. 70 i art. 105 ? 110.?;

75) w art. 134: a) w ust. 1: ? ? pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;?, pkt 3 otrzymuje brzmienie: ?3) ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby kandydackiej;?, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Zwolnienie ze służby kandydackiej następuje decyzją komendanta szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia.?, c) uchyla się ust. 5;

76) po art. 134 dodaje się art. 134a w brzmieniu: 42

?Art. 134a. W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby kandydackiej na postawie art. 134 ust. 1 pkt 4 i 9 zwalnia się go z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w art. 124 ust. 7, w przypadku pełnienia czynnej służby wojskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.?;

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.