Logowanie

Projekty Ustaw

19.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Strona 35 z 221

134. XXXV. Wydłużenie okresu do osiągnięcia tożsamości posiadanego stopnia wojskowego ze stopniem etatowym zajmowanego stanowiska służbowego w korpusie podoficerów zawodowych Przewiduje się, że w korpusie podoficerów zawodowych do końca 2008 r. osiągnięta zostanie tożsamość na poziomie 47 %. Bez tożsamych stanowisk będzie pozostawało ok. 14.370 podoficerów zawodowych. Prognoza dochodzenia do tożsamości wskazuje, że w 2010 r. będzie ona wynosiła ok. 60 %. Pełna tożsamość posiadanego stopnia wojskowego ze stopniem etatowym zajmowanego stanowiska służbowego powinna zostać osiągnięta ok. 2015 r. Wydłużenie okresu osiągnięcia tożsamości posiadanego stopnia wojskowego ze stopniem etatowym stanowiska, na którym żołnierz pełni służbę, ma na celu zapobieżenie ewentualnym zwolnieniom ze służby tej grupy żołnierzy. Ponadto proponuje się, aby do dnia 31 grudnia 2015 r. w stosunku do podoficerów zawodowych nie miał zastosowania przepis art. 41 ust. 2, wprowadzający wymóg pełnienia zawodowej służby wojskowej przez określony czas na określonym stanowisku służbowym przed wyznaczeniem żołnierza na wyższe stanowisko służbowe. Umożliwi to elastyczniejsze reagowanie na potrzeby kadrowe w tym korpusie kadry, do czasu osiągnięcia tożsamości posiadanego stopnia wojskowego ze stopniem etatowym zajmowanego stanowiska służbowego. Powyższe powoduje konieczność zmiany w art. 176 ust. 1 oraz dodania w art. 176 ust.


3. XXXVI. Zmiany w ustawie o prokuraturze Projektowane rozwiązania mają charakter porządkujący i związane są z nadaniem nowej formuły zawodowej służbie wojskowej pełnionej na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej. XXXVII. Zmiana ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Z dniem 1 stycznia 2010 r. zostanie zlikwidowana nadterminowa zasadnicza służba wojskowa. W związku z tym zaproponowano uchylenie art. 29f.

25

XXXVIII. Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Proponowane zmiany mają charakter porządkujący i związane są z likwidacją nadterminowej zasadniczej służby wojskowej.

26

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i będzie wpływać na jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej.

2. Zakres i wyniki konsultacji społecznych Projekt poddano konsultacjom z Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Wojska Polskiego oraz dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych. Znaczną część rozwiązań przewidzianych w projekcie zamieszczono zgodnie z ich wnioskami. W ramach uzgodnień wewnątrzresortowych projekt był wnikliwie analizowany jako jeden z podstawowych instrumentów wdrożenia profesjonalizacji Sił Zbrojnych. Wszystkie podmioty uczestniczące w procedurze uzgodnieniowej dostrzegały, że priorytetowe znaczenie w zakresie profesjonalizacji Sił Zbrojnych ma odpowiednia polityka kadrowa, której zasadniczym celem jest skuteczne zaspokojenie potrzeb kadrowych w profesjonalnej armii. Efektywne zarządzanie zasobami kadrowymi w resorcie obrony narodowej powinno opierać się na podstawach ustawowych, których zadaniem powinno być zapewnienie następujących głównych celów: ? właściwej rekrutacji, selekcji i racjonalnego wykorzystania zasobów kadrowych Sił Zbrojnych, ? powołania dwóch form zawodowej służby wojskowej ? służby stałej i kontraktowej, ? apolityczności oraz wolności sumienia i wyznania żołnierzy, ? wyraźnego oddzielenia funkcji oficerskich od podoficerskich oraz podoficerskich od szeregowych, ? cywilnego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, ? równego startu do służby bez względu na płeć, ? uzależnienia kariery zawodowej od stopnia wykonywania obowiązków służbowych ? ocena z opiniowania służbowego ? decydującym kryterium wpływającym na rozwój żołnierza, ? odpowiedniego przygotowania żołnierzy zwalnianych ze służby wojskowej do aktywności na cywilnym rynku pracy.

27

Rozwiązania zaproponowane w projekcie uzyskały akceptację Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Wojska Polskiego oraz dowódców rodzajów Sił Zbrojnych. W szczególności pełne poparcie uzyskały rozwiązania dotyczące stworzenia warunków umożliwiających sprawne wstępowanie do służby wojskowej. Przychylono się również do nowych rozwiązań zakładających możliwość stworzenia warunków prawnych i organizacyjnych nadających priorytet (pierwszeństwo), w przepływie najlepszych podoficerów zawodowych do korpusu oficerów zawodowych. Według proponowanych zmian podoficer zawodowy, który posiada wyższe wykształcenie, uzyskał ocenę bardzo dobrą z opinii służbowej, ukończył trzymiesięczne studium oficerskie oraz zdał egzamin oficerski w uczelni wojskowej, byłby mianowany na pierwszy stopień oficerski.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.