Logowanie

Projekty Ustaw

19.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Strona 72 z 221

System ten był także skutecznym narzędziem dowódców, motywującym podległych żołnierzy do samodoskonalenia i zapewniał dopływ wysoko kwalifikowanych specjalistów. Doświadczenia z praktyki służbowej wskazują, iż żołnierze posiadający klasy kwalifikacyjne specjalistów wojskowych prezentowali najwyższy poziom przygotowania zawodowego. Ponadto funkcjonujący system posiadał pozytywny wpływ na całokształt procesu szkoleniowo-wychowawczego, jakość wykonywanych prac, bezawaryjność obsług i sprawność sprzętu oraz zdolność bojową pododdziałów. Należy stwierdzić, że za utrzymaniem systemu nadawania klas kwalifikacyjnych specjalistom wojskowym przemawia również fakt, że w większości armii NATO system taki jest głównym stymulatorem podnoszenia wiedzy zawodowej przez żołnierzy. Podwyższanie kwalifikacji stanowi nadto swoistą ?przepustkę? do wyznaczenia żołnierza na wyższe stanowisko służbowe lub awansowania na kolejny stopień wojskowy. Ustawodawca dostrzegając korzyści z utrzymywania systemu nadawania klas kwalifikacyjnych zawarł stosowne rozwiązania legislacyjne w nowo dodanym art. 46a, ust.4 ustawy o służbie żołnierzy zawodowych. W wykonaniu postanowień wyżej wskazanej ustawy został opracowany przedmiotowy projekt rozporządzenia. Podstawę założeń zawartych w tym projekcie stanowią funkcjonujące i sprawdzone rozwiązania organizacyjne dotyczące uzyskiwania klas kwalifikacyjnych przez żołnierzy w trakcie pełnienia przez nich służby wojskowej na odpowiednich stanowiskach. OCENA SKUTKÓW REGULACJI Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia nie będą wywoływały skutków finansowych dla budżetu państwa, ponieważ przedmiotowy dokument nie przewiduje przyznawania dodatków finansowych za posiadanie klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową. Przyjęte rozwiązanie podyktowane jest potrzebą faktycznej i rzetelnej weryfikacji umiejętności specjalistycznych, które żołnierz może nabyć w ramach przygotowania w centrach i ośrodkach szkolenia i szkolenia programowego w jednostkach wojskowych. Treści i założenia zawarte w projekcie dokumentu nie będą miały wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny. Z uwagi na specyfikę, którą są klasy kwalifikacyjne podoficerów i szeregowych zawodowych, a więc materia dotycząca wyłącznie służby wojskowej, projektu nie poddaje się procedurze konsultacji społecznych. Przedmiot projektowanego aktu prawnego nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.


8

MATERIAŁ INFORMACYJNY PROJEKT z dnia 23.10.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia ?????.???.. r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wzory wojskowych dokumentów osobistych oraz sposób dokonywania wpisów w tych dokumentach i postępowania z nimi, a także podmioty właściwe do ich wydawania. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

2) dowódca jednostki - dowódcę jednostki wojskowej, dyrektora, szefa, komendanta, kierownika jednostki organizacyjnej podporządkowanej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, przedsiębiorstwa państwowego, dla którego jest on organem założycielskim, albo komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, a w przypadku żołnierzy zawodowych przeniesionych do rezerwy kadrowej lub dyspozycji podmiot, który przeniósł tego żołnierza do rezerwy kadrowej lub dyspozycji. § 3.

1. Wojskowym dokumentem osobistym potwierdzającym pełnienie przez żołnierza zawodowej służby wojskowej jest legitymacja służbowa żołnierza zawodowego, zwana dalej "legitymacją".

2. W zależności od korpusu kadry, w jakim żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, rozróżnia się legitymacje:

1) oficera: a) w stopniu wojskowym generała brygady (kontradmirała) i wyższym, b) pozostałych oficerów;

2) podoficera zawodowego;

3) szeregowego zawodowego.

3. Wzory legitymacji określa załącznik do rozporządzenia. §

4. W legitymacji umieszcza się fotografię żołnierza w mundurze z aktualnym stopniem wojskowym w chwili wydania legitymacji i odciska pieczęć urzędową w taki sposób, aby część jej została wyraźnie odciśnięta na prawym dolnym rogu fotografii, oraz wpisuje się:

1) nazwisko i imię (imiona) żołnierza;

2) imię ojca;

3) datę i miejsce urodzenia żołnierza;

4) rodzaj pełnionej zawodowej służby wojskowej;

5) posiadany stopień wojskowy i przydział służbowy;

6) adres najbliższej rodziny;

7) adnotacje służbowe, w tym o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, oraz grupę krwi;

8) datę wydania i datę ważności legitymacji. § 5.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.