Logowanie

Projekty Ustaw

19.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Strona 1 z 221
Druk nr 1372

Warszawa, 17 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-197-08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów

wykonawczych.


W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

Wz. WICEPREZES RADY MINISTRÓW (-) Waldemar Pawlak

Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: ?Art. 2. Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.?;

2) w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: ?1a. Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą lub służbę kontraktową. 1b. Czynną służbę wojskową na zasadach określonych w ustawie pełnią również osoby powołane do tej służby w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.?;

3) w art. 4: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Korpusy oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych dzielą się na korpusy osobowe. Korpusy osobowe dzielą się na grupy osobowe, w których występuje podział na specjalności wojskowe.?, b) uchyla się ust. 4, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?5. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi korpusy osobowe, ustala ich podział na grupy osobowe i specjalności wojskowe, zapewniając zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych.?, d) uchyla się ust. 6;

4) w art. 5: a) w ust. 3 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7,

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ?4) gdy nie przystąpił w nakazanym terminie do sprawdzianu sprawności fizycznej lub gdy otrzymał ze sprawdzianu sprawności fizycznej ocenę niedostateczną.?, c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2) dowódca jednostki wojskowej ? w przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ? 4 oraz ust. 4 pkt 3 i 4, a także, po uzgodnieniu z podmiotem właściwym do wyznaczenia żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe, w przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt 5 oraz w ust. 4 pkt 1 i 2;?;

5) w art. 6: a) w ust. 1: ? pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) żołnierze zawodowi ? żołnierzy pełniących stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;?, ? w pkt 3 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu: ?f) specjalnością wojskową;?, ? pkt 11a otrzymuje brzmienie: ?11a) karta opisu stanowiska służbowego ? dokument sporządzony dla każdego stanowiska służbowego występującego w etacie jednostki wojskowej (komórki organizacyjnej), zawierający w szczególności informacje dotyczące charakterystyki stanowiska i wymaganych kwalifikacji na służbowym;?, ? pkt 13 otrzymuje brzmienie: ?13) kontrakt ? pisemną umowę zawartą między osobą zgłaszającą chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej jako kontraktowej a podmiotem właściwym do zawarcia takiej umowy;?, ? pkt 17 otrzymuje brzmienie: ?17) objęcie stanowiska służbowego ? określony w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej dzień przystąpienia żołnierza zawodowego do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku służbowym, na które żołnierz ten został wyznaczony decyzją uprawnionego podmiotu;?, ? uchyla się pkt 18 i 19, b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) jednostce wojskowej ? należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Sił Zbrojnych, funkcjonującą na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu określającego jej strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę 2 stanowisku

wszystkich stanowisk służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje uzbrojenia, środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz posługującą się pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (numerem) jednostki, a także jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, przedsiębiorstwa państwowe, dla których jest on organem założycielskim, oraz komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej;?;

6) w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: ?3. Decyzje w spawach, o których mowa w art. 10 pkt 2, art. 20 ust. 3 pkt 2, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 44 ust. 1 pkt 5, art. 114 ust. 4 pkt 2, art. 115 ust. 1 pkt 2, art. 124a ust. 3 pkt 2 i art. 138 ust. 4 oraz art. 143 ust. 2 pkt 8, dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wydaje w imieniu Ministra Obrony Narodowej.?;

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.