Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 15 z 89

1) nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ? dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada,

2) numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada,

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.


23)

31

3) forma prawna i forma własności,

4) wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,

5) daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,

6) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,

7) przewidywana liczba pracujących,

8) w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych,

9) o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i 4 ?

8. Dodatkowo w rejestrze podmiotów ujmuje się informacje o numerze telefonu i faksu siedziby, adresie poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.

4. Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wypełniania i składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie danych określonych w ust. 3 pkt 1 ?

6. 6. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 7, podmioty określone w ust. 1 są zobowiązane do składania w urzędzie statystycznym województwa, na terenie którego mają siedzibę albo adres zamieszkania, wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosku o skreślenie ? w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis.

7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz wniosku o zmianę cech objętych wpisem dla:

1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną ? następuje na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,

2) przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego ? następuje na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych wpisem, niebędących przedmiotem wpisu w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej.

32

9. Aktualizacja rejestru podmiotów w zakresie indywidualnych gospodarstw rolnych może nastąpić na podstawie wykazów tych gospodarstw przekazywanych urzędom statystycznym właściwym dla miejsca położenia gospodarstwa przez urzędy gmin na podstawie odrębnej ustawy.

10. Wpis do rejestru podmiotów następuje po zakodowaniu cech podmiotu wymienionych w ust. 3, według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, z jednoczesnym nadaniem niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.?;

4) w art. 43: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ?1a. Urzędy statystyczne są obowiązane przekazać w terminie 3 dni roboczych informację o numerze REGON nadanym przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą właściwej jednostce terenowej Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wraz z numerem PESEL.?, b) uchyla się ust. 3;

5) w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Udostępniane w trybie ust. 2 informacje nie mogą obejmować danych, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 7 i 8.?;

6) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. W zakresie informacji, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ? 6 i 9, z wyłączeniem identyfikatora systemu ewidencji ludności PESEL i adresu zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile nie jest adresem prowadzenia działalności, oraz numeru identyfikacyjnego, rejestr podmiotów jest jawny i dostępny dla osób trzecich w formach określonych w ust. 2 i 3 oraz w art. 45a. Dodatkowo udostępniane są dane dotyczące numeru telefonu i faksu siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot je poda do rejestru.?;

7) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: ?Art. 45a. Główny Urząd Statystyczny udostępnia dane, o których mowa w art. 45 ust. 1, na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.?.

33

Art. 14. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.24)) wprowadza się następujące zmiany:

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.