Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 16 z 89

1) w art. 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: ?2a. W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą decyzję, o której mowa w ust. 2, wydaje się w terminie 3 dni roboczych. Decyzja zawiera numer PESEL, o ile osoba fizyczna taki posiada.?;

2) w art. 5: a) uchyla się ust. 4b, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych, z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami.?; c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: ?5a. Do osób fizycznych składających wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej stosuje się zgłoszenie według wzoru określonego na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, uwzględniającego zakres danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym określonym na podstawie ust. 5.?;


3) w art. 5a: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?1. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne.

2. W przypadku określonym w ust. 1 podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z art. 9, są obowiązani dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w celu uzupełnienia danych, w szczególności wykazu rachunków bankowych.?, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: ?3. Naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany przekazać informację zwrotną o NIP nadanym przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.

24)

34

niezwłocznie po nadaniu sądowi prowadzącemu rejestr przedsiębiorców albo organowi prowadzącemu ewidencję działalności gospodarczej.?;

4) w art. 9: a) w ust. 1: ? pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) wymienieni w art. 6 ust. 1 ? nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych;?, ? po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: ?1a) przedsiębiorcy ? nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych;?, b) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2) wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych ustalone na podstawie art. 5 ust. 5 albo wnioski określone na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.?. Art. 15. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) w art. 8b wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się ust. 4;

2) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: ?6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.13)).?.

Art. 16. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.25)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 75a dodaje się ust. 11 w brzmieniu: ?11. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.13)).?;

25)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238.

35

2) w art. 83b uchyla się ust. 4;

3) po art. 83b dodaje się art. 83c w brzmieniu: ?Art. 83c. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.?;

4) w art. 124b uchyla się ust. 4;

5) po art. 124b dodaje się art. 124c w brzmieniu: ?Art. 124c. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.?. Art. 17. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: ?4b. Centralna Informacja listę udostępnia bezpłatnie, wobec w ogólnodostępnych w dziale 6 sieciach rejestru teleinformatycznych, dane:

1) nazwę lub firmę;

2) numer KRS;

3) numer NIP;

4) siedzibę przedsiębiorcy;

5) datę wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości wraz z określeniem sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego;

6) sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość;

7) datę oraz sposób zakończenia postępowania upadłościowego.?;

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.