Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 23 z 89

Art. 6ztc. Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, przepisom przeciwpożarowym oraz przepisom o ochronie informacji niejawnych, obowiązującym w jednostce kontrolowanej. Art. 6ztd. Kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba przez niego upoważniona zobowiązani są do poświadczenia zgodności odpisów i wyciągów oraz kserokopii z dokumentów dostarczonych kontrolującym. Art. 6zte.

1. Z określonych czynności, o których mowa w art. 6zr ust. 1 pkt 2-4 i 8, sporządza się protokoły, które stanowią załącznik do protokołu kontroli, o którym mowa w art. 6zs.


2. Protokoły z czynności zawierają w szczególności:

1) datę i miejsce przeprowadzenia czynności;

2) nazwę i adres jednostki kontrolowanej;

3) imię i nazwisko kierującego jednostką kontrolowaną lub imię i nazwisko

4) imię i osoby przez niego upoważnionej, organu kontroli uczestniczącego uczestniczącego w czynnościach kontrolnych; nazwisko pracownika w czynnościach kontrolnych;

51

5) opis ustalonych faktów;

6) podpisy osób uczestniczących w czynnościach;

7) adnotację o fakcie dokumentowania czynności za pomocą środków audiowizualnych.

3. Jeżeli kontrolowany, lub osoba upoważniona jego do reprezentowania pracownik, osoba kontrolowanego prowadzenia spraw,

współdziałająca z kontrolowanym oraz inne osoby obecne na terenie kontrolowanej jednostki w czasie przeprowadzenia kontroli odmówią podpisania protokołu z czynności, kontrolujący zamieszcza w protokole z czynności adnotację o przyczynach odmowy podpisania tego protokołu lub braku podania przyczyn.?;

7) art.6zu otrzymuje brzmienie: ?Art. 6zu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy art. 6j, 6k, art. 6p ust. 1, 2 i 4, art. 6za, 6zb i art. 6zc, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.?. Art. 24. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. ? Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.30)) wprowadza się następujące zmiany: 1)

2) uchyla się art. 7; w art. 7a ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.?;

3) w art. 7b: a) w ust. 2: ? wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: ?Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:?, ? po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: ?1a) numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,?, ? dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

30)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888.

52

?5) numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.?, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: ?3. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po dokonaniu wpisu.

4. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy zmiany danych nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.?, c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 ? 12 w brzmieniu: ?5. Kopię wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.

6. Jeżeli przedsiębiorca składający zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie ma nadanego numeru NIP, organ gminy przesyła zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników po otrzymaniu od właściwego naczelnika urzędu skarbowego nadanego numeru NIP i uzupełnieniu wniosku o ten numer.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.