Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 53 z 89

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do sądów i kuratorów w zakresie danych gromadzonych lub udostępnianych przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Art. 69. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o ewidencji działalności gospodarczej lub organie ewidencyjnym w odniesieniu do przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą po dniu 1 lipca 2011 r., należy przez to rozumieć CEIDG. Art. 70.

1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz minister właściwy do spraw finansów publicznych współpracują z ministrem właściwym do spraw gospodarki w zakresie warunków technicznych umożliwienia przekazywania przez CEIDG danych przedsiębiorców niezbędnych odpowiednio dla krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia płatnika składek oraz zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.24)) oraz weryfikacji tych zgłoszeń.


2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz minister właściwy do spraw finansów publicznych współpracują z Ministrem 126

Sprawiedliwości

w

zakresie

warunków

technicznych

umożliwienia

przekazywania przez Krajowy Rejestr Sądowy danych podmiotów wpisanych w Krajowym Rejestrze Sądowym niezbędnych odpowiednio dla krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia płatnika składek oraz zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz weryfikacji tych zgłoszeń. Art. 71. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upoważniających zmienianych niniejszą ustawą pozostają w mocy, do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 72. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1 ? 3, art. 13, 14 i 17, art. 22 pkt 1, art. 24, art. 66 ? 68 oraz art. 70 ? które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.;

2) art. 1 pkt 4 oraz art. 69 ? które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

10/41zb 127

UZASADNIENIE Wstęp Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (zwana dalej ?ustawą SDG?) zastąpiła ustawę ? Prawo działalności gospodarczej z 1999 r. (z wyjątkiem art. 7-7i dotyczących ewidencji działalności gospodarczej). Głównym celem ustawy SDG było wyjście naprzeciw postulatom przedsiębiorców domagających się poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez uproszczenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa początkowo rodziła duże nadzieje ponieważ miała kompleksowo określać gwarancje wolności gospodarczej, w szczególności poprzez wprowadzenie stabilności i przejrzystości reguł prowadzenia działalności gospodarczej. W istocie ustawa początkowo zredukowała liczbę zezwoleń i w pewnym stopniu uporządkowała procedury udzielania koncesji. W jej przepisach zadeklarowano także ograniczenie częstotliwości kontroli przedsiębiorców. Należy stwierdzić, że początkowe koncepcje i założenia ustawy z 2004 r. były krokiem naprzód w stosunku do ustawy ? Prawo działalności gospodarczej z 1999 r. Niestety nie był to krok dostatecznie odważny, aby radykalnie poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Negatywne skutki braku takiej poprawy są kosztowne i odczuwalne również dzisiaj. Okres dotychczasowego obowiązywania ustawy SDG pokazał, że wczesne zapowiedzi i deklaracje nie ziściły się. Dalszy rozwój prawa i praktyki administracyjnej doprowadził do odbudowy ograniczeń, stopniowo wprowadzano coraz więcej odstępstw i wyłączeń. Pomimo szczytnych zasad ogólnych organy administracji publicznej nadal krępują inicjatywę w gospodarce. Skalę zaniedbań w tej dziedzinie dobitnie pokazują rankingi warunków prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone przez organizacje międzynarodowe i rankingi międzynarodowych organizacji biznesowych. Wystarczy tu wskazać, że w ostatnim rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej Banku Światowego (raport Doing Business za rok 2007), warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce lokują nasz kraj na odległym, 75 miejscu. Co gorsza jest to lokata niższa niż w roku 2006 (74 miejsce). Stąd konieczne jest podjęcie szybkich działań na rzecz poprawienia warunków działalności gospodarczej w Polsce. Projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jako pierwsza od lat tak poważna propozycja zmian w tej podstawowej dziedzinie, został podzielony na dwa etapy. I. W pierwszym etapie zrealizowano pięć celów szczegółowych:

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.