Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 55 z 89

8) wprowadzenia dodatkowej normy, zgodnie z którą niektóre przepisy ustawy w zakresie kontroli nie miałyby zastosowania do kontroli: a) objętej szczególnym nadzorem podatkowym oraz nadzorem weterynaryjnym, b) administracji rybołówstwa, c) związanej z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego dokonywaną w urzędzie celnym albo w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny albo granicznej kontroli fitosanitarnej, d) przemieszczających się środków transportu, e) sprzedaży dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych), f) zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tzw. zakupu kontrolowanego). Przedmiotowa nowelizacja ustawy SDG ma na celu zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Jedno okienko Proponowane zmiany mają na celu wprowadzenie w życie zasady ?jednego okienka? na okres przejściowy, tj. do czasu utworzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej ?zero okienka?). W obecnym stanie prawnym gmina może przyjąć od przedsiębiorcy wnioski w przedmiocie NIP i Regon i następnie wysłać je do odpowiednich organów. W praktyce oznacza to jednak, że tzw. ?jedno okienko? jest fakultatywne i faktycznie nie funkcjonuje. Nowelizacja ma na celu wprowadzenie takiej procedury jako zasady, jednak z wykorzystaniem zintegrowanego formularza. Dzięki temu przedsiębiorca będzie składać jeden zintegrowany wniosek zamiast obecnych czterech. W ten sam sposób przedsiębiorca będzie również składać zgłoszenia zmian stanu faktycznego i prawnego w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Zero okienka Ustawa SDG jest podstawowym aktem regulującym podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. W związku z tym uznano, że uporządkowanie i uproszczenie zasad ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi jest priorytetowe. Niniejszy projekt jest wyrazem zmiany filozofii w zakresie obowiązków rejestracyjnych przedsiębiorców i dostępu do informacji o innych przedsiębiorcach. Odstępuje się ostatecznie od obowiązku dokonania szeregu procedur rejestracyjnych przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca ma tylko wypełnić jeden wniosek i przesłać go za pomocą internetu. Reszta obowiązków pozostanie już w kompetencji administracji publicznej. Takie podejście stanowi przełom w polskiej tradycji prawa administracyjnego. Dzięki temu ?założyć firmę? będzie można bez wychodzenia z domu, a informacje z wniosków będą gromadzone centralnie.


3

Zasadniczą zmianą w stosunku do stanu obecnego będzie rezygnacja z lokalnych ewidencji działalności gospodarczej prowadzonych dotychczas w gminach na rzecz centralnej ewidencji prowadzonej w ramach systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej dalej ?CEIDG? lub, dla uproszczenia, ?platformą informatyczną?). Dokonanie wpisu do ewidencji następować będzie z chwilą wprowadzenia danych z formularza do systemu CEIDG. Rozwiązanie takie opierać się będzie na udostępnieniu kanału bezpośredniej komunikacji oraz zasobów sprzętowych platformy CEIDG wszystkim gminom oraz organom wydającym zezwolenia (licencje, koncesje, wpisy do rejestrów działalności regulowanej itp.), a także sądom i kuratorom. Platforma informatyczna będzie umożliwiać zakładanie przedsiębiorstwa drogą elektroniczną. Aby procedury z tym związane mogły przebiegać w sposób sprawny i bezpieczny, konieczne jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi komunikacji między platformą informatyczną a systemami teleinformatycznymi innych organów, identyfikacji użytkowników systemu i uwierzytelniania przesyłanych dokumentów oraz weryfikacji danych wprowadzanych do elektronicznych formularzy. Wszystkie te usługi dostępne są lub będą na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP, tworzonej przez MSWiA (ministra właściwego do spraw informatyzacji). Kluczowe znaczenie dla zbudowania mechanizmu wymiany danych między CEIDG a systemami urzędów skarbowych, GUS i ZUS będzie miała tzw. usługa koordynacyjna pozwalająca na komponowanie wielu różnych zasobów w celu utworzenia jednej nowej usługi. Wykorzystanie tej funkcjonalności platformy e-PUAP pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości pracy z systemem CEIDG oraz znacznie obniży koszty budowy systemu (m.in. nie będzie konieczności budowy dedykowanej sieci łączącej platformę informatyczną z systemami pozostałych organów czy specjalnej aplikacji do weryfikacji podpisów elektronicznych). W celu umożliwienia przedsiębiorcom realizacji wszystkich procedur związanych z rejestracją i wykonywaniem działalności gospodarczej zakłada się utworzenie dwóch kanałów komunikacji (papierowy i elektroniczny) w relacji obywatel/przedsiębiorca ? urząd.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.