Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 56 z 89

W związku z powyższym opracowano koncepcję systemu umożliwiającego przedsiębiorcy dopełnienie procedur ewidencyjnych za pośrednictwem formularzy elektronicznych udostępnionych na stronie internetowej. Przyjęto, że gminy nadal pełnić będą rolę organu przyjmującego ?papierowe? wnioski o wpis do ewidencji, jednak ewidencja działalności gospodarczej będzie prowadzona w centralnym systemie informatycznym administrowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Oprócz realizacji procedur związanych z ewidencją działalności gospodarczej docelowo platforma informatyczna umożliwiać będzie również obsługę wniosków kierowanych do organów wydających zezwolenia (licencje, koncesje, wpisy do rejestrów działalności regulowanej). Organy te zachowają swoje dotychczasowe kompetencje, jednak przy realizowaniu zadań będą mogły korzystać z ww. systemu informatycznego. Przyszły przedsiębiorca będzie samodzielnie rejestrować się na platformie informatycznej za pomocą formularza elektronicznego opublikowanego na stronie internetowej CEIDG (rejestracja on-line). Będzie miał możliwość wprowadzenia danych do elektronicznego formularza, opatrzenia go podpisem elektronicznym i wysłania. Po zweryfikowaniu przesłanych danych (poprzez porównanie tych danych z danymi zawartymi w systemach PESEL czy TERYT) platforma informatyczna dokona rejestracji przedsiębiorcy w bazie CEIDG i przeprowadzi proces dystrybucji danych z formularza do właściwych organów (automatycznie, bez udziału urzędnika, za pośrednictwem e-PUAP). Jednocześnie przedsiębiorca otrzyma opatrzone podpisem elektronicznym potwierdzenie przyjęcia wniosku o wpis do ewidencji. Opisany sposób ?samorejestracji? będzie podstawowym trybem zakładania ?firmy? przez przedsiębiorcę. Przewiduje się, że w perspektywie 5 lat od uruchomienia platformy informatycznej nastąpi w ogóle rezygnacja ze składania wniosków w formie papierowej. Niemniej jednak, mając na względzie obecny stan informatyzacji obywateli, należy dopuścić także sposób rejestracji bardziej tradycyjny, to jest za pomocą wniosków papierowych. Obsługę ewidencji działalności gospodarczej dla takich procedur proponuje się


4

zlokalizować w gminach. Przyszły przedsiębiorca złoży stosowny papierowy wniosek o wpis do ewidencji (będzie to wniosek zintegrowany, tj. jeden formularz zawierający dane niezbędne dla różnych organów: fiskalnych, statystycznych i ubezpieczeń społecznych). Wniosek można będzie także przesłać do urzędu gminy listem poleconym. W tym przypadku własnoręczność podpisu powinna być potwierdzona notarialnie. Wniosek będzie można przesłać na adres dowolnego urzędu gminy, nie zaś bezpośrednio do Ministerstwa Gospodarki. Wynika to z faktu, iż procedury rejestracyjne w MG będą miały charakter w pełni zautomatyzowany, nie będzie pracowników odpowiedzialnych za weryfikację formalną wpływających wniosków. Pracownik gminy zweryfikuje poprawność wniosku i danych w nim zawartych oraz wprowadzi dane z wniosku do platformy informatycznej. Po dokonaniu weryfikacji danych system wygeneruje potwierdzenie, które zostanie przekazane w formie papierowej wnioskodawcy. Dalsze postępowanie z wnioskiem będzie takie samo. Różnica między tymi trybami polega jedynie na tym, że w tym przypadku organ gminy wysyła wniosek za przedsiębiorcę i opatruje go swoim podpisem elektronicznym. Rola gminy w odniesieniu do wniosku kończy się na przesłaniu danych, chyba że wpis będzie wymagać sprostowania lub zostanie wdrożona procedura wykreślenia wpisu niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy. Zadaniem organów właściwych będzie niezwłoczne przekazanie (np. w przypadku urzędu skarbowego) bądź wprowadzenie (np. organ prowadzący rdr) do systemu CEIDG elektronicznej informacji (komunikatu) o zrealizowaniu określonej procedury (np. informacja o nadanym numerze NIP). Informacja o przedsiębiorcach Omówiona powyżej platforma informatyczna ma pełnić dwie funkcje: ewidencyjną i informacyjną. Są one ze sobą powiązane funkcjonalnie. Stanowi to kolejną zaletę przedstawionej powyżej nowej filozofii podejścia do rejestracji przedsiębiorców i zapewnienia warunków bezpiecznego wykonywania działalności gospodarczej. Możliwość korzystania przez przedsiębiorców z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych o innych osobach wykonujących działalność gospodarczą jest od dawna postulowana i oczekiwana. Chodzi tu oczywiście nie o dane poufne czy biznesowe, lecz podstawowe informacje identyfikacyjne i określające status prawny danego podmiotu (posiadane koncesje, zezwolenia, postępowania upadłościowe, zakazy itp.). Rozwiązanie to bardzo ułatwi wzajemne kontakty przedsiębiorców, jak również przyczyni się do zdynamizowania wymiany handlowej między podmiotami działającymi w często odległych od siebie częściach kraju. W warstwie informacyjnej system udostępniać będzie dane dotyczące przedsiębiorców w zakresie wskazanym w znowelizowanej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) ? art. 1

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.