Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 57 z 89

1) Zmiany art. 14 ustawy SDG mają na celu umożliwienie przedsiębiorcy rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej niezwłocznie, już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie będzie on musiał czekać na rozstrzygnięcia organów administracji w przedmiocie jego wniosku i ewentualne procedury uzupełniania wniosku nie będą przeszkodą w podjęciu działalności. Zasada ta nie może oczywiście dotyczyć działalności podlegającej koncesjonowaniu czy też objętej zezwoleniem (ust. 4). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wraz z wnioskiem o ?pierwszy? wpis do ewidencji przedsiębiorca składał również wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z oświadczeniem (ust. 5). Konsekwencją tych zmian jest uchylenie art.


15. Jednocześnie przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie dokonać wyboru dnia rozpoczęcia działalność gospodarczej, podając we wniosku dogodną dla siebie datę (ust. 2).

5

2) Zmiana art. 14a polega na dodaniu ustępów 5 ?

8. Są one niemal dokładnym powtórzeniem obowiązujących przepisów w zakresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawartych obecnie w rozdziale trzecim ustawy SDG. Ich przeniesienie wynika z faktu, iż nowelizacja nadaje nowe brzmienie całemu rozdziałowi, ponadto ze względu na systematykę ustawy powinny one znaleźć się w artykule 14a. Jedyna zmiana polega na wprowadzeniu możliwości wskazania przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu ? daty rozpoczęcia okresu zawieszenia.

3) Zmiany dokonane w ramach pkt 4 projektowanej nowelizacji dotyczą zmiany rozdziału 3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Ze względu na fakt, iż obecne przepisy rozdziału 3 ustawy SDG nie weszły w życie (i zakłada się, że nie wejdą), proponuje się nadanie nowego brzmienia tego rozdziału, nie zaś uchylanie jego dotychczasowej treści. Nowe przepisy dotyczą tych samych zagadnień, to jest ewidencjonowania przedsiębiorców oraz utworzenia centralnej informacji o przedsiębiorcach i ich działalności, zawierają tylko odmienne uregulowania merytoryczne. Art. 23 ? Przepisem tym ustanawia się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), określa organ właściwy do jej prowadzenia oraz podstawowe zadania: ewidencjonowanie przedsiębiorców ? osób fizycznych i udostępnianie informacji w zakresie wskazanym w ustawie. Dodatkowo CEIDG umożliwi wgląd do danych udostępnianych bezpłatnie przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. Są to podstawowe dane identyfikacyjne podmiotów wpisanych do KRS. Przewiduje się, że na stronie CEIDG będzie aktywne przekierowanie do strony internetowej CIKRS. Wyszczególniono również funkcjonalność CEIDG polegającą na umożliwieniu odtworzenia z zasobów CEIDG danych archiwalnych. Art. 24 ? Przepis ten ustanawia ogólną zasadę, iż komunikacja z CEIDG jest wspierana przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (zwana dalej e-PUAP) i odbywa się przy pomocy ustandaryzowanych wniosków (dokumentów) elektronicznych. Art. 25 ? Jest to przepis regulujący ewidencyjną funkcję CEIDG. W ust. 1 określono zakres danych podlegających wpisowi do ewidencji. Ich zakres odpowiada określonemu obecnie w art. 27 ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy SDG. Dodano jedynie: ? informację o obywatelstwie wnioskodawcy (wynika to z faktu, iż wpis mogą uzyskać także obywatele innych państw, zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy SDG, w związku z czym system CEIDG musi mieć tę informację). Należy podkreślić, iż przedsiębiorca posiadający obywatelstwo polskie bezwzględnie będzie zobowiązany do podania tej okoliczności. Jest to istotne ze względu na ubezpieczenie społeczne, ? informację o adresie poczty elektronicznej i strony internetowej przedsiębiorcy o ile taką posiada (ma to pełnić podobną funkcję jak podawany adres do doręczeń, jest to informacja nieobowiązkowa, może być istotna dla potencjalnych kontrahentów), ? datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (może być późniejsza niż data uzyskania wpisu), ? informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. W ust. 3 określono termin i formę dokonania wpisu do CEIDG. Ust. 4 wyraźnie przesądza, że ?podstawowy? wpis jest dokonywany na wniosek, a

6

niektóre dane wpisywane są do CEIDG z urzędu. Ust. 5 i 6 (łącznie z przepisami art. 28 i

30) stanowią realizację postulatu tzw. ?jednego okienka?. Wzór wniosku o wpis zostanie określony rozporządzeniem i będzie jednolitym formularzem dla CEIDG, Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Proponuje się, aby ze względu na fakt, iż wniosek o wpis zawiera dane niezbędne dla kilku ewidencji prowadzonych przez organy administracji rządowej, rozporządzenie było wydawane przez Radę Ministrów.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.