Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 58 z 89

Art. 26 ? 29 ? Są to kluczowe przepisy określające sposób funkcjonowania części ewidencyjnej CEIDG. Przewiduje się dwie metody składania wniosku o wpis lub zmianę wpisu: ? osobiście przez przedsiębiorcę za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG (art. 26 ust. 1). Po jego wypełnieniu wnioskodawca podpisuje go bezpiecznym podpisem elektronicznym (art. 27 ust. 7). W przypadku niepoprawnego wypełnienia wniosku system informatyczny CEIDG nie przyjmie go przekazując wnioskodawcy informację o przyczynach (art. 27 ust. 3). System CEIDG będzie weryfikować poprawność formalną wniosku w czasie rzeczywistym, korzystając przy tym z innych rejestrów publicznych (porównując wprowadzone dane z PESEL, TERYT, NIP) ? art. 27 ust.


5. Wniosek jest wolny od opłat. ? za pośrednictwem urzędu gminy. Projekt przewiduje odejście od właściwości miejscowej gmin (art. 26 ust. 2). Ewidencja będzie w pełni zinformatyzowana i zautomatyzowana, dostępna za pośrednictwem sieci internet, w związku z czym nie ma żadnego znaczenia miejsce zlokalizowania komputera, z którego zostanie złożony wniosek. Proponuje się, żeby ?alternatywną? ścieżką składania wniosku były urzędy gmin. Wynika to z faktu, iż przez ostatnie 20 lat gminy ewidencjonują przedsiębiorców, posiadają zatem odpowiednie doświadczenie i wyspecjalizowanych pracowników. Nowelizacja uprości i ograniczy czynności wykonywane w urzędach gmin. Wnioskodawca składa w urzędzie gminy (albo przesyła listem poleconym podpisany w obecności notariusza) wniosek. Pracownik organu gminy sprawdza wniosek pod względem formalnym (art. 26 ust. 3), przekształca go na formę elektroniczną i przesyła do CEIDG (art. 26 ust. 4). Sam wniosek w wersji papierowej i elektronicznej będzie podlegać 10-letniej archiwizacji. Tyle wynosi bowiem okres przedawnienia przestępstwa fałszerstwa dokumentów. Projekt przesądza, że czynności gminy są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej (art. 26 ust. 6). Nie ma żadnego uzasadnienia dla archiwizowania wniosków wniesionych w formie papierowej, skoro wszystkie dane z wniosku są zgromadzone w systemie CEIDG i w większości (poza danymi wrażliwymi) powszechnie dostępne na stronie internetowej. Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu CEIDG mają tu przepisy art. 27 ust. 1, 2 i

3. Określają one warunki poprawności wniosku o wpis do CEIDG. Jest to o tyle istotne, że wpis do CEIDG dokonywany jest automatycznie i zawartość wniosku, co do zasady, nie podlega żadnej ocenie urzędnika. Określenie, że złożenie wniosku niepoprawnego nie wszczyna postępowania administracyjnego w przypadku złożenia go samodzielnie przez przedsiębiorcę oznacza, że minister właściwy do spraw gospodarki nie będzie wydawać żadnych decyzji administracyjnych w tym zakresie. System CEIDG wyśle elektronicznie do wnioskodawcy informację o przyczynach uznania wniosku za niepoprawny (bezpośrednio na ekranie komputera albo pocztą elektroniczną). W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie musiał odpowiednio skorygować wniosek. Jeżeli mimo to nie będzie w stanie samodzielnie złożyć wniosku akceptowalnego przez system CEIDG, wnioskodawca będzie mógł udać się do urzędu gminy i złożyć wniosek przy pomocy

7

pracownika urzędu. Jeżeli przedsiębiorca nie poprawi wniosku według wskazówek pracownika urzędu gminy i systemu CEIDG, organ gminy formalnie wezwie go do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Należy tutaj podkreślić, że organ gminy nie może wydawać decyzji o odmowie wpisu do CEIDG, gdyż nie będzie organem ewidencyjnym. Z kolei nałożenie na organ centralny (ministra właściwego do spraw gospodarki) obowiązku wydawania decyzji w sprawie odmowy wpisu w przypadku każdego wniosku zawierającego błędy czy złożonego przez osobę nieuprawnioną, sparaliżuje pracę tego resortu i uniemożliwi dokonywanie wpisów w czasie rzeczywistym. Byłoby to niekorzystne przede wszystkim dla samych zainteresowanych. W związku z tym przyjęto założenie, że w ogóle nie będzie można odmówić wpisu do CEIDG (czynność materialno-techniczna), tylko odmówić przyjęcia niepoprawnego wniosku. Dzięki temu liczba wniosków błędnie wypełnionych będzie znikoma. System CEIDG nie zaakceptuje np. wniosku zawierającego błędny numer PKD czy złożonego bezpośrednio przez osobę małoletnią. W początkowym okresie funkcjonowania CEIDG poważny problem może stanowić weryfikacja osób uprawnionych na podstawie art. 13 ust. 2 składających wniosek o wpis, to znaczy obywateli państw ?pozaunijnych? spełniających określone warunki. Przewiduje się dwutorowe postępowanie z wnioskami takich osób. W przypadku wniosku złożonego bezpośrednio przez zainteresowanego, wniosek taki system CEIDG będzie przyjmować (o ile jest poprawny) i przekazywać niezwłocznie pracownikowi ministerstwa do dalszej oceny danych dokumentu uprawniającego do wykonywania działalności gospodarczej w Polsce (art. 26 ust.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.