Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 60 z 89

Uznano, że CEIDG będzie udostępniać także informację o obywatelstwie przedsiębiorcy. Jest to informacja istotna dla potencjalnych kontrahentów, pozwoli stwierdzić do jakiej kultury prawnej dany przedsiębiorca jest przyzwyczajony, w jakim języku przygotowywać ewentualne oferty handlowe itp. Dane o podmiotach wykonujących działalność gospodarczą poddaną którejś z form reglamentacji będą przekazywane do CEIDG przez organy udzielające koncesji, zezwoleń, licencji i prowadzących rejestry działalności regulowanej. System CEIDG dokona weryfikacji danych identyfikujących podmiot w dostępnych ewidencjach,


9

zwłaszcza Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Art. 37 ust. 6 przesądza, że CEIDG udostępnia dane wyłącznie o przedsiębiorcach, którzy są/byli do niej wpisani. Dane o przedsiębiorcach, którzy zakończyli działalność gospodarczą (poza firmą i datą wykreślenia wpisu) są udostępniane jednak na wniosek, nie są udostępniane na stronie internetowej. Przyjęto granicę pół roku od zakończenia działalności. Natomiast dane przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed powstaniem CEIDG, pozostaną w gminach. Art. 37 ust. 7 ustanawia domniemanie prawdziwości danych udostępnianych przez CEIDG nakładając jednocześnie powszechny obowiązek informowania o zauważonych niezgodnościach na organy ?reglamentacyjne?. Należy zauważyć, iż w odniesieniu do danych osób fizycznych nakładanie takiego obowiązku jest zbędne, ze względu na domniemanie ustanowione w art.

33. Zakłada się, że pełna jawność i powszechność dostępu do danych udostępnianych przez CEIDG wyeliminuje z obrotu potrzebę wystawiania zaświadczeń o wpisie w odniesieniu do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą. Niemniej jednak nie można wykluczyć potencjalnej możliwości posługiwania się papierowymi zaświadczeniami np. w obrocie prywatnoprawnym. W związku z tym projekt zakłada (art. 38 ust.

3) funkcjonowanie zaświadczeń o wpisie w formie elektronicznej. Zaświadczenie takie będzie mieć postać wydruku ze strony internetowej CEIDG. Ustawa wprowadzi jednak ogólny zakaz (art. 38 ust.

4) wymagania przedstawiania tych zaświadczeń przez jakikolwiek organ administracji publicznej. Organy takie mają bowiem zapewniony dostęp do CEIDG i w każdej chwili mogą samodzielnie zweryfikować status konkretnego przedsiębiorcy. Stosownie do regulacji art. 38 ust. 2 dane i informacje o przedsiębiorcach, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, udostępniane będą na stronie internetowej CEIDG w języku polskim i angielskim. Minister właściwy do spraw gospodarki będzie mógł natomiast określić, w drodze rozporządzenia, inne języki, w jakich będą udostępniane dane i informacje udostępniane na stronie CEIDG. Należy podkreślić, iż w ramach realizowanego ?Pakietu na rzecz przedsiębiorczości? zakłada się zasadniczą zmianę podejścia do przedkładania przez obywateli wszelkiego rodzaju zaświadczeń i zastąpienie tego obowiązku prawem do złożenia oświadczenia. Obecnie trwają prace i konsultacje nad projektem ustawy pod roboczym tytułem ?o kulturze oświadczeń?, który dokona systemowej zmiany w tym zakresie. W związku z tym zaświadczenia czy wszelkiego rodzaju dokumenty załączane do wniosków zostaną utrzymane tylko wtedy, gdy ich funkcjonowanie wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa publicznego, zdrowia czy ochrony środowiska. Art. 39 ? Przepis ten przewiduje możliwość odpłatnego udostępniania danych zawartych w CEIDG różnym podmiotom. Chodzi tu o udostępnianie ?hurtowe? bazy danych, nie zaś o zapytania o konkretnego przedsiębiorcę (dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego). Takim dostępem potencjalnie może być zainteresowanych wiele podmiotów: banki, biura informacji gospodarczej, firmy ubezpieczeniowe, organizacje gospodarcze itp. Ponadto projekt określa podstawowe warunki dostępu do bazy CEIDG związane z bezpieczeństwem tych danych. Samo udostępnianie danych będzie wymagać zawarcia z ministrem umowy i uiszczenia opłat. Sposób obliczania opłaty zostanie określony w rozporządzeniu, będzie zatem jednakowy dla wszystkich potencjalnych zainteresowanych i uzależniony od sposobu i zakresu udostępnienia danych. Wpływy z tych opłat będą stanowić dochód budżetu państwa. W projekcie podkreślono, że również organy administracji mogą mieć taki dostęp. Przewiduje się, że będzie on nieodpłatny, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym

10

do spraw gospodarki warunków technicznych.

4) Uchylenie norm art. 40 ? 45 ustawy SDG jest konsekwencją propozycji nadania nowego brzmienia rozdziałowi 3 ustawy SDG.

5) Stosownie do zmiany dokonanej w ramach art. 77 ? dookreślenie zakresu przedmiotowego kontroli ? niezbędne stało się dokonanie zmiany tytułu rozdziału 5 ustawy SDG. Tytuł rozdziału 5 otrzymał brzmienie: ?Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy?.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.