Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 61 z 89

6) Wychodząc z założenia, że każda kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy powinna odbywać się na zasadach określonych w ustawie SDG, zaproponowano nowe brzmienie art. 77 ust.

1. Zmiana ust. 1 ma także na celu wskazanie, iż przedmiotem kontroli nie powinien być przedsiębiorca lecz wykonywana przez niego działalność gospodarcza. Zmiana ta prowadzi do ukazania innego niż obecnie podejścia do kontroli. W sferze zainteresowania organów kontroli mają pozostawać wyłącznie czynności, które są związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. Zmiana ust. 3 jest konsekwencją wprowadzonej zmiany w ust.


1. W ramach ust. 1 wprowadzono także sformułowanie ?chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych?. Zmiana ta wynika z faktu, iż zasady i tryb niektórych kontroli zostały uregulowane w rozporządzeniach unijnych oraz w umowach międzynarodowych. W związku z tym w tych przypadkach, kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorców będą odbywać się w oparciu o przepisy wspólnotowe lub normy wynikające z umów międzynarodowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w art. 77 wprowadzono dodatkową normę, zgodnie z którą przedsiębiorcy, który poniósł szkodę rzeczywistą na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych bez upoważnienia wymaganego przepisami rozdziału 5 ustawy SDG lub z przekroczeniem zakresu kontroli określonego w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, przysługuje odszkodowanie. Dochodzenie roszczenia przez przedsiębiorcę będzie następowało na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach. Ponadto dowody przeprowadzone w trakcie kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie będą mogły stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym, dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy. Wprowadzenie powyższej normy ma celu ograniczenie podejmowania czynności kontrolnych przez organy kontroli z naruszeniem zasad wynikających z ustawy SDG, w szczególności określonych w art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1.

7) W art. 79 uregulowana została tzw. instytucja ?zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli?. Zmiany w tym zakresie wzorowane są na przepisach zawartych w projekcie nowelizacji ustawy ? Ordynacja podatkowa.

8) Dotychczasowe normy zawarte w art. 79 przeniesione zostały do art. 79a. Doprecyzowano normę ust. 1, określając termin na doręczenie przedsiębiorcy upoważnienia w przypadku gdy kontrola przez organ podjęta została na legitymację. Zgodnie z projektem przeprowadzenie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej będzie mogło dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia,

11

przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. Wprowadzenie powyższej normy powinno w znacznym stopniu ograniczyć możliwość podejmowania czynności kontrolnych jedynie na podstawie legitymacji służbowej. W art. 79a w ust. 4 proponuje się także nowe rozwiązanie, zgodnie z którym, do pracowników organu kontroli oraz osób niebędących pracownikami kontroli, a wykonujących czynności kontrolne, stosuje się przepisy ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika. Doprecyzowano także normę dotyczącą zmiany upoważnienia. Zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli, zakresu przedmiotowego kontroli oraz miejsca wykonywania czynności kontrolnych wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia. Zmiana upoważnienia w powyższym zakresie nie może prowadzić do wydłużenia ustalonego wcześniej terminu zakończenia kontroli (ust. 5). Regulacja ust. 7 ma na celu wyraźne wskazanie, że w przypadku gdy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera braki formalne, nie może być ono podstawą do przeprowadzenia kontroli. W ramach ust. 9 wprowadzono także normę ? postulowaną w szczególności przez organy kontroli ? zgodnie z którą, w razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.