Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 63 z 89

sieci handlowe). W takich przypadkach przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub kopie wydruków z systemu elektronicznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli pozostającej w siedzibie przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli, np. w celu weryfikacji czasu trwania kontroli danego organu u przedsiębiorcy. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.


13

Jeżeli przedsiębiorca nie przedstawi książki kontroli organ kontroli nie ma obowiązku stosowania się do ograniczeń liczby i czasu trwania kontroli.

14) Zmiany art. 82 ust. 1 mają na celu doprecyzowanie przesłanek wyłączających stosowanie ograniczeń liczby jednoczesnych kontroli u przedsiębiorcy, analogicznie jak zmiana opisana jako pierwsza w pkt

10. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wyłączenie spod zakazu prowadzenia równoczesnej kontroli przez więcej niż jeden organ kontroli ograniczono wyłącznie do kontroli podjętej w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Kontrola prowadzona przez Prezesa UOKiK dotyczy zawsze przedsiębiorcy, co do którego zachowań istnieje podejrzenie o naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Skuteczność przeprowadzenia kontroli w celu zabezpieczenia dowodów tego naruszenia wymaga niezwłocznego działania w chwili powzięcia informacji o ewentualnych działaniach sprzecznych z ustawą, bez jakiegokolwiek uprzedzania przedsiębiorcy. Kontrola Prezesa UOKiK musi być zatem przygotowywana i prowadzona z zachowaniem poufności oraz nie może zostać powstrzymana, ani też odsunięta w czasie. Pozbawienie Prezesa UOKiK możliwości przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy w toku prowadzonego wobec niego postępowania może doprowadzić, np. do wcześniejszego zniszczenia materiału dowodowego. Za pozostawieniem powyższego wyłączenia przemawiał także argument, że postępowania przed Prezesem UOKiK prowadzone są co do zasady wobec dużych przedsiębiorców. Wprowadzenie zmiany skutkującej tym, że kontrola podatkowa w toku kontrolnego postępowania skarbowego prowadzona będzie na zasadach wynikających z ustawy SDG, spotkało się z aprobatą środowiska przedsiębiorców, które zarzuca organom skarbowym nadmierną przewlekłość w prowadzeniu kontroli podatkowych. Nierzadko kontrola taka trwa po kilka miesięcy, co ma zdecydowany wpływ na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (utrudnienia w jej wykonywaniu). Działania organów kontroli skarbowej skupiają się i powinny się skupiać na ograniczaniu działań kontrolnych wobec przedsiębiorcy wyłącznie do przypadków, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Większość przeprowadzanych czynności kontrolnych powinno się odbywać w ramach procedur postępowania kontrolnego organów skarbowych. Dodanie w art. 82 ust. 1a ma na celu rozwiązanie praktycznych problemów związanych z przeprowadzaniem kontroli działalności przedsiębiorcy posiadającego wiele miejsc wykonywania działalności gospodarczej. Przyjmuje się, że tą szczególną regulacją należy objąć przedsiębiorców posiadających więcej niż 5 takich miejsc, zlokalizowanych na terenie więcej niż jednego województwa. W takim przypadku ograniczenie kontroli zawarte w art. 82 ust. 1 odnosić się będzie do terenu województwa, w którym organ wszczyna kontrolę. Dzięki temu wyeliminowana zostanie znacząca część problemów wynikających z niepokrywania się struktury organizacyjnej różnych organów kontroli (niektóre są ogólnopolskie, inne wojewódzkie lub powiatowe) i takiego przedsiębiorcy. Należy jednak zauważyć, iż norma ust. 1a nie będzie miała zastosowania do kontroli działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. Celem wprowadzenia zmiany w art. 82 w ust. 2 jest wyraźne określenie czynności, jakie powinien podjąć organ kontroli zamierzający wykonać kontrolę, po stwierdzeniu, że

14

działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu. Interpretacja dotychczasowego brzmienia ust. 2, zdaniem niektórych organów kontroli, nakładała na nich obowiązek ustalania z przedsiębiorcą terminu kontroli. Z punktu widzenia organów kontroli, taki obowiązek mógł wpływać na wyniki przeprowadzanych kontroli. Dlatego wyraźne wskazanie, że to od woli organu zależy czy dokona stosownych ustaleń z przedsiębiorcą, rozwiąże ten problem.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.