Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 64 z 89

15) Zmiana art. 83 ust. 1 polega na obniżeniu limitu czasu trwania kontroli organu kontrolującego u przedsiębiorcy w roku kalendarzowym. Doprecyzowano także brzmienie art. 83 ust. 1 poprzez określenie limitu czasu trwania kontroli w dniach roboczych. Zmiany dokonane w ust. 2 mają charakter analogiczny do zmian w art. 82 ust. 1 i dotyczą przesłanek wyłączenia ograniczeń czasu trwania kontroli. Zgodnie z projektowanym brzmieniem ust. 3 przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli. Doprecyzowanie aktualnego brzmienia przepisu ma na celu zapobieżenie, często stosowanym przez organy kontroli, przypadkom przedłużania kontroli. Podkreślenia wymaga także, iż przedłużenie czasu trwania kontroli musi mieścić się w granicach limitu czasu wyznaczonego na przeprowadzenie kontroli przez organ kontroli dla poszczególnych przedsiębiorców. W art. 83 wprowadzono także dodatkowe normy ust. 3a ? 3c. Zgodnie z projektowanymi regulacjami przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także, jeżeli w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 10 % kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku. W takim przypadku organ kontroli zawiadomi kontrolowanego o ujawnionych okolicznościach, wskazując jednocześnie zgromadzony w tym zakresie materiał dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli zostanie umieszczone w książce kontroli i protokole kontroli. Czas trwania takiej kontroli nie będzie mógł spowodować przekroczenia odpowiednio dwukrotności czasu określonego w art. 83 ust.


1. Zmiana ust. 4 polega natomiast na doprecyzowaniu przepisu przez określenie terminu czasu trwania powtórnej kontroli, którą może przeprowadzić organ kontroli, w przypadku gdy wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę. Stosownie do projektowanej regulacji czas trwania powtórnej kontroli nie może przekroczyć 7 dni.

16) Dodawany przepis art. 83a ma na celu umożliwienie organowi przerwania kontroli na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbki produktu. Dzięki temu okres badań, które są najczęściej procesem dość długotrwałym, nie będzie wliczany do czasu kontroli. Organ jest jednak zobowiązany zorganizować przerwę w taki sposób, aby podczas jej trwania działalność gospodarcza przedsiębiorcy mogła być wykonywana bez przeszkód. Warunkiem skorzystania z tego przepisu jest takie przeprowadzenie kontroli, aby po zakończeniu badań próbek jedyną pozostałą do wykonania czynnością kontrolną organu było doręczenie przedsiębiorcy protokołu kontroli. W takim przypadku w czasie badania próbek możliwa będzie kontrola innego organu u tego przedsiębiorcy. Uzasadnienie czasu trwania przerwy organ kontroli obowiązany jest wpisać do książki kontroli.

17) Zmiana w art. 84 polega na uchyleniu pkt 1 i

6. Analiza przepisów wspólnotowych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego, a także nadzoru weterynaryjnego wykazała, że wobec działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym tym nadzorem, uzasadnione jest, aby do kontroli działalności przedsiębiorcy nie miały

15

zastosowania, oprócz przepisów art. 82 i art. 83, także art. 79, art. 79a, art. 80, art. 80a, art. 81 ust. 2 i 81a. Z uwagi na specyficzny charakter powyższego nadzoru, np. prowadzenie wspólnotowych kontroli urzędowych oraz procedur, którym podlega działalność gospodarcza przedsiębiorcy w tym zakresie, wyłączenie spod rygoru zasad określonych w ustawie SDG znajduje merytoryczne uzasadnienie. Natomiast wymagania nadzorcze związane są ze standardami Unii Europejskiej.

18) W wyniku analizy przepisów wspólnotowych, a także przepisów prawa polskiego zachodzi konieczność wyłączenia przepisów ustawy SDG w zakresie kontroli wobec niektórych rodzajów działalności gospodarczej przedsiębiorców. Z uwagi na szczególny charakter niektórych rodzajów działalności gospodarczej za uzasadnione uznano wyłączenie tych działalności spod rygoru ustawy SDG i zasad określonych w rozdziale dotyczącym przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Wobec powyższego dodano art. 84a, zgodnie z którym przepisy art. 79, art. 79a, art. 80, art. 80a, 81 ust. 2, art. 81a, art. 82 i art. 83 nie będą miały zastosowania wobec działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym:

1) szczególnym nadzorem podatkowym;

2) nadzorem weterynaryjnym;

3) kontrolą administracji rybołówstwa;

4) kontrolą związaną z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego dokonywaną na podstawie przepisów celnych albo graniczną kontrolą fitosanitarną;

5) kontrolą przemieszczających się środków transportu oraz towarów nimi przewożonych;

6) zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi;

7) sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.