Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 65 z 89

19) W ustawie SDG zaproponowano także dodanie normy o charakterze ogólnym (art. 84b ust. 1), zgodnie z którą do kontroli wszczętej w toku postępowania prowadzonego w wyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę we własnej sprawie, na podstawie przepisów odrębnych ustaw oraz bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego, art. 79, art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1 nie stosuje się. Przepis ust. 1 będzie także dotyczył sytuacji, w których przedsiębiorca, na podstawie przepisów ustaw odrębnych, złoży zawiadomienie, wezwanie albo dokona zgłoszenia w określonej sprawie, do załatwienia której niezbędne jest przeprowadzenie kontroli. Przepis ten będzie miał zatem zastosowanie, np.: do przeprowadzenia kontroli na podstawie zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy na wezwanie inwestora, itp.


20) Istotnym z punktu widzenia przedsiębiorcy jest wprowadzenie instytucji sprzeciwu (art. 84c). Dotychczas przedsiębiorcy nie dysponowali żadnymi środkami prawnymi, które służyłyby ochronie ich interesów. Natomiast zgodnie z projektowanymi normami art. 84c, przedsiębiorca będzie mógł wnieść sprzeciw do organu kontroli, który naruszył np. zakaz równoczesności kontroli (art. 82 ust. 1 ustawy SDG) albo przekroczył limit czasu trwania kontroli (art. 83 ust. 1).

16

Sprzeciw przedsiębiorca będzie mógł wnieść w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia czynności kontrolnych przez organ kontroli, a w przypadku przekroczenia limitu czasu trwania w trakcie trwającej już kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia przekroczenia tego limitu. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu. Sprzeciw wnoszony jest do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. Z chwilą doręczenia organowi sprzeciwu nastąpi wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli. Wniesienie sprzeciwu spowoduje wstrzymanie także biegu czasu trwania kontroli. W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu. Zabezpieczeniu podlegają dokumenty, informacje oraz próbki wyrobów, jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód w toku kontroli. Organ kontroli, w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu rozpatrzy sprzeciw oraz wyda postanowienie o:

1) odstąpieniu od czynności kontrolnych;

2) kontynuowaniu czynności kontrolnych. Na postanowienie przedsiębiorcy przysługuje zażalenie, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania postanowienia. W przypadku wydania postanowienia o kontynuowaniu podjętych czynności kontrolnych, organ kontroli może kontynuować te czynności od dnia, w którym postanowienie doręczono przedsiębiorcy. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie jest natomiast równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia o odstąpieniu od wykonywania podjętych czynności kontrolnych. Postanowienie o zabezpieczeniu dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli wygasa z mocy ustawy w dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia o kontynuowaniu podjętych czynności kontrolnych albo postanowienia o odstąpieniu od wykonywania podjętych czynności kontrolnych. Natomiast w przypadku nierozpatrzenia sprzeciwu przez organ w ustalonym terminie ? w dniu następującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy organ przeprowadza kontrolę powołując się na przepisy art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 i art. 84a (art. 84 d). II. Zmiany przepisów innych ustaw

1) art. 2 zmieniający ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi W art. 18? wprowadzono ogólną normę zgodnie z którą, do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 9, 18 i 18?, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

2) art. 3 zmieniający ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Nadano zatem nowe brzmienie art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz wprowadzono normę ogólną zgodnie z którą, do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

3) art. 4 zmieniający ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska

17

Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Nadano zatem nowe brzmienie art. 9 ust. 2 pkt 1 oraz wprowadzono normę ogólną zgodnie z którą, do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.