Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 66 z 89

4) art. 5 zmieniający ustawę o Państwowej Straży Pożarnej Wprowadzono normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

5) art. 6 zmieniający ustawę o kontroli skarbowej Zmiany w ustawie polegają na wprowadzeniu do art. 13 ustawy zmian w ust. 2, 3 i 9 w zakresie wszczynania kontroli na legitymację oraz doręczania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Konsekwencją wprowadzonych w art. 13 zmian jest nadanie art. 12 ust. 1 nowego brzmienia. Wprowadzono także normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


6) art. 7 zmieniający ustawę o lasach Wprowadzono normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

7) art. 8 zmieniający ustawę o grach i zakładach wzajemnych Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. W art. 48 ust. 3 doprecyzowano pojęcie ?odrębne przepisy? przez wskazanie odwołania do przepisów o Służbie Celnej. Dodano także normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

8) art. 9 zmieniający ustawę o radiofonii i telewizji Wprowadzono normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 33, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

9) art. 10 zmieniający ustawę ? Prawo geologiczne i górnicze Wprowadzono normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

10) art. 11 zmieniający ustawę ? Prawo budowlane Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zmiana ust. 3 w art. 81a ma wyłącznie charakter doprecyzowujący. Zgodnie z

18

projektowanym brzmieniem, wykonywanie czynności kontrolnych w obecności przywołanego pełnoletniego świadka możliwe będzie w przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą. Natomiast kwestie wykonywania kontroli w przypadku nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy albo osoby przez niego upoważnionej uregulowane zostały w ustawie SDG. Wprowadzono także normę ogólną (art. 85a), zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

11) art. 12 zmieniający ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych Wprowadzono normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 16, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

12) art. 13 zmieniający ustawę o statystyce publicznej Projekt zakłada szeroką zmianę ustawy o statystyce publicznej, porządkującą jej przepisy w zakresie związanym z rejestrem REGON. Przedsiębiorcy ? osoby fizyczne nie będą składać odrębnych wniosków o wpis czy zmianę w ewidencji REGON. Kwestie te będą załatwiane za pośrednictwem CEIDG przez złożenie zintegrowanego wniosku, z którego GUS pobierze niezbędne dla REGON dane. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania ?jednego okienka? i ?zero okienka? przewiduje się, że urzędy statystyczne będą przekazywać informację o nadanym numerze REGON do właściwej jednostki terenowej ZUS. Zasady uzyskania wpisu do rejestru REGON pozostałych podmiotów pozostają co do zasady bez zmian. Projekt przewiduje jedynie, że podmioty wnioskujące o numer REGON nie będą musiały przekazywać urzędom statystycznym żadnych dodatkowych dokumentów.

13) art. 14 zmieniający ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą może znajdować się w dwóch sytuacjach: może mieć już nadany numer NIP albo nie mieć tego numeru. W pierwszym przypadku składając zintegrowany wniosek o wpis do CEIDG dokona jednocześnie aktualizacji w ewidencji podatników (CEIDG przekaże odpowiednią informację do urzędu skarbowego). Natomiast w drugiej sytuacji wpis do ewidencji NIP odbędzie się za pośrednictwem wniosku do CEIDG, natomiast urzędy skarbowe będą przekazywać informację zwrotną w zakresie nadanego numeru do gmin (CEIDG) i ZUS za pośrednictwem platformy e-PUAP. Ponadto przewiduje się, iż osoba ubiegająca się o nadanie numeru NIP nie będzie musiała przedkładać do urzędu skarbowego żadnych dodatkowych dokumentów (np. prawa do lokalu czy umowy spółki), a sama decyzja w sprawie NIP będzie wydawana w terminie 3 dni.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.