Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 67 z 89

14) art. 15 zmieniający ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Uchylono art. 8b ust. 4, oraz wprowadzono normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

15) art. 16 zmieniający ustawę ? Prawo o ruchu drogowym Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.


19

W związku z dodaniem art. 83c i art. 124c odsyłającego do regulacji ustawy SDG, w tym w zakresie prowadzenia rejestrów działalności gospodarczej, uchylony został ust. 4 w art. 83b i art. 124b. Wprowadzono normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

16) art. 17 zmieniający ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym Celem zmiany w pkt 1 jest wprowadzenie podstawy prawnej dla sporządzenia wykazu podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość. Rozwiązanie to umożliwi szybki dostęp do informacji w tym zakresie. Zawierać będzie dane istotne dla podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Wykaz podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość, ułatwi ustalenie powyższej informacji bez uzyskiwania odpisów z Centralnej Informacji KRS poszczególnych przedsiębiorców przez instytucje, wierzycieli i wszystkich zainteresowanych. Przeszukiwanie danych o upadłości w wykazie podmiotów wpisanych do rejestru KRS, sporządzonym na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy o KRS, byłoby bardzo trudne, z uwagi na to, iż zawiera on obecnie ponad 250 tysięcy podmiotów. Liczba podmiotów, wobec których aktualnie toczy się postępowanie upadłościowe, o których informacja jest wpisana do KRS, wynosi około 3,5 tysiąca. Należy podkreślić, iż lista zawierać będzie tylko przedsiębiorców wpisanych do KRS. Przedsiębiorcy ? osoby fizyczne wpisywani są do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy (art. 23 ust. 1 ustawy SDG). Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7 i 8 ww. ustawy ? do tej ewidencji wpisywane są: ? informacje o ogłoszeniu upadłości z określeniem sposobu prowadzenia postępowania i jego zmianach, ? informacje o zakończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu, ? informacje o wszczęciu postępowania naprawczego. Dokonując oceny skutków zaprojektowanego przepisu, należy wskazać, że obejmuje on swoim działaniem podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców KRS, a więc wszystkie podmioty wymienione w art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (w tym spółki, spółdzielnie i innych przedsiębiorców). Zmiana umożliwiająca internetowy, bezpłatny dostęp do wykazu podmiotów w upadłości z rejestru Krajowego Rejestru Sądowego dotyczy centrali Centralnej Informacji oraz osób korzystających z usług Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Wejście w życie projektowanej zmiany będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. Proponowana zmiana zwiększy jawność życia gospodarczego poprzez zwiększenie dostępności do informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorców i powinna wpłynąć pozytywnie na pewność obrotu gospodarczego, gdyż poszerzony i ułatwiony dostęp w znaczący sposób ułatwi przedsiębiorcom zbieranie informacji o ich kontrahentach i jednocześnie znacząco przyspieszy ten proces, co w sposób bezpośredni przekłada się na zwiększenie pewności obrotu gospodarczego. Projektowany przepis nie będzie miał bezpośredniego wpływu na rynek pracy, jednak ze względu na zwiększenie pewności i jawności obrotu gospodarczego, pośrednio może korzystnie oddziaływać na rynek pracy. Zmiana ułatwi dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego odnośnie do podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w regionach oddalonych od ekspozytur Centralnej Informacji i wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego. Wejście w życie projektowanego przepisu spowoduje skutki finansowe dla budżetu państwa. Ze względu na planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnienie w Internecie bieżącej listy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, na której dostępne byłyby informacje z działu pierwszego i szóstego rejestru, należy liczyć się z obniżeniem wpływów do budżetu państwa z tytułu zapytań do Centralnej Informacji odnośnie do tych

20

danych. Przewidywany koszt wdrożenia teleinformatycznego wykazu kształtuje się na poziomie 100 tysięcy PLN. Zmiana w pkt 2 dotyczy instytucji tzw. ?jednego okienka? dla przedsiębiorców rejestrujących się w KRS. Nowelizacja dokonuje następujących zmian obecnie obowiązującej normy art. 19b: ? wraz z wnioskiem o wpis w sądzie rejestrowym przedsiębiorca będzie składać również zgłoszenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne, ? wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorca będzie składać wnioski (zgłoszenia) zmiany danych na potrzeby statystyki, ubezpieczeń społecznych i fiskusa, które następnie sąd prześle do właściwych organów.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.