Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 68 z 89

W ten sposób przedsiębiorcy wpisywani w rejestrze przedsiębiorców KRS będą mogli dokonać jednocześnie tych samych zgłoszeń lub zmian, które dokonywać będą osoby fizyczne za pośrednictwem CEIDG. Zapewni to zachowanie równości w traktowaniu przedsiębiorców przez władze publiczne. Projekt zawiera rozwiązanie, zgodnie z którym przedsiębiorca posiadający podpis elektroniczny będzie dokonywać poszczególnych zgłoszeń samodzielnie. Dla większej czytelności przepisu proponuje się także zmianę redakcyjną ? rozbicie na punkty. Zmiany 3 i 4 mają charakter dostosowujący przepisy o KRS do rozwiązań dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.


17) art. 18 zmieniający ustawę o ochronie zwierząt Wprowadzono normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

18) art. 19 zmieniający ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Nadano nowe brzmienie art. 204a. W związku z nadaniem nowego brzmienia art. 204a uchylony został dotychczasowy ust. 8, na podstawie którego Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli działalności funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, depozytariuszy oraz osób trzecich, którym fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności. Przepisy rozporządzenia, które nie są sprzeczne z ustawą SDG, zostały przeniesione do ustawy (art. 204d ? 204j).

19) art. 20 zmieniający ustawę ? Prawo bankowe Zmiana ustawy związana jest z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Nadano nowe brzmienie ust. 3 w art. 133 ustawy. Stosownie do projektowanego przepisu czynności kontrolne podejmowane przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego są wykonywane po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wprowadzono także normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli przedsiębiorcy stosuje się przepisy ustawy SDG.

21

20) art. 21 zmieniający ustawę ? Ordynacja podatkowa Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zmianie ulega art. 283 przez dodanie norm, zgodnie z którymi upoważnienie, które nie spełnia ustawowych wymagań, nie będzie stanowiło podstawy do przeprowadzenia kontroli oraz zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu. W art. 284a § 1a nadano nowe brzmienie ? stosownie do zmian zaproponowanych w ustawie SDG ? w razie nieobecności kontrolowanego lub osoby, o której mowa w art. 281a, albo osoby wymienionej w art. 284 § 2, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. Analogiczną zmianę zaproponowano w art. 285 §

3. Uchylany przepis § 4 w art. 284a jest natomiast niezgodny z przepisami ustawy SDG. Ustawa nie dopuszcza możliwości zawieszenia jakiejkolwiek kontroli. Ponadto organ kontroli wszczynając kontrolę doręcza przedsiębiorcy upoważnienie, w którym musi być określona firma przedsiębiorcy objętego kontrolą. W związku z tym uzasadnione wątpliwości budzi sytuacja, w której kontrola zostaje zawieszona do momentu ustalenia danych identyfikujących kontrolowanego przedsiębiorcę. Stosownie do projektowanej zmiany art. 284b § 2 w każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący obowiązany jest zawiadomić na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia. Dodano także art. 291b zgodnie z którym, do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

21) art. 22 zmieniający ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych Osoby fizyczne rozpoczynające wykonywanie działalności gospodarczej zgłoszenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne będą składać w formie zintegrowanego wniosku o wpis do CEIDG. Wprowadzono także normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli płatnika składek będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.