Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 69 z 89

22) art. 23 zmieniający ustawę o Służbie Celnej Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Nadano nowe brzmienie art. 6za-6zc, w których uregulowano kwestie podejmowania i wykonywania kontroli celnej. W związku z tym, iż przepisy ustawy SDG przewidują wskazanie w upoważnieniu do kontroli firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą (art. 79 ust. 4 pkt 5), a także regulują kwestie odstąpienia od kontroli, w przypadku gdy działalność przedsiębiorcy jest objęta kontrolą innego organu (art. 82 ust. 2), uzasadnione jest uchylenie art. 6zp, na podstawie którego funkcjonariusze celni w celu przeprowadzenia kontroli mogą wykonywać czynności


22

wstępne polegające na ustaleniu nazwy jednostki podlegającej kontroli, okresu kontroli oraz faktu przeprowadzania kontroli w jednostce podlegającej kontroli przez inny organ kontrolny. W art. 6zt uchylono ust. 3, na podstawie którego Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy i innej pracy zarobkowej cudzoziemcom. Przepisy ww. rozporządzenia, zgodne z ustawą SDG, zostały przeniesione do ustawy. Wprowadzono także normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG. W związku z tym, iż aktualnie dobiegają końca prace w ramach Rządu nad projektem nowej ustawy o Służbie Celnej, który został uzgodniony z Ministerstwem Gospodarki (zawiera regulacje zgodne z projektowanymi w ustawie SDG zmianami), art. 23 zostanie wykreślony z projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, na etapie prac parlamentarnych.

23) art. 24 zmieniający ustawę ? Prawo działalności gospodarczej Zaproponowane zmiany mają na celu faktyczne wprowadzenie w życie zasady ?jednego okienka? do czasu utworzenia CEIDG (?zero okienka?). Obecnie gmina może przyjąć od przedsiębiorcy wnioski w przedmiocie NIP i REGON i następnie wysłać je do odpowiednich organów. Po zmianie taka procedura będzie zasadą, rozszerzoną również na zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego. Uchylenie art. 7 związane jest z nową redakcją art. 14 ustawy SDG. Wprowadza się zasadę, że wnioski do ewidencji nie będą podlegać opłatom. Zgłoszenie do ewidencji zastępuje się ?wnioskiem o wpis? w celu ujednolicenia terminologii. Do danych ewidencyjnych dodaje się numer NIP, telefon kontaktowy i adres e-mail. Wniosek o wpis do ewidencji będzie jednocześnie wnioskiem o wpis do urzędu skarbowego, ZUS i GUS i będzie odbywać się na podstawie zintegrowanego wniosku (także elektronicznego). Wzór wniosku i formularza określi w rozporządzeniu Rada Ministrów. Wniosek będzie przesyłany przez gminę do właściwych urzędów. Urząd gminy przekaże zgłoszenie do ZUS, jeżeli posiada NIP (ewentualnie będzie musiał poczekać na uzupełnienie tej informacji na podstawie informacji otrzymanych z urzędu skarbowego). Wniosek będzie można złożyć także w wersji elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej gminy. Jeżeli taki wniosek będzie podpisany elektronicznie, znajdą zastosowanie przepisy o informatyzacji, tj. wniosek wpłynie na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu i zostanie mu nadany formalny bieg. Jeżeli nie, to gmina wezwie wnioskodawcę do osobistego stawiennictwa i złożenia podpisu pod wnioskiem (takie rozwiązanie już funkcjonuje np. w Warszawie). Wniosek będzie można również wysłać listem poleconym.

24) art. 25 zmieniający ustawę o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

23

W art. 30 ust. 2 nadano nowe brzmienie, zgodnie z którym kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy dokonuje się wyłącznie w obecności kontrolowanego albo osoby przez niego upoważnionej. Dodano także nowy przepis ust. 2a, zgodnie z którym, w przypadku nieobecności kontrolowanego albo osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. Wprowadzono również dodatkową normę (art. 32), że do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.