Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 70 z 89

25) art. 26 zmieniający ustawę ? Prawo atomowe Wprowadzono normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

26) art. 27 zmieniający ustawę o Inspekcji Handlowej Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Wprowadzenie dodatkowej regulacji art. 9a wynika z faktu, iż za uzasadnione uznano przeniesienie niektórych dotychczasowych norm rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji, wydanego na podstawie art. 35 ust. 1, do ustawy o Inspekcji Handlowej. Z punktu widzenia przedsiębiorców przepisy dotyczące wykonywania kontroli, w szczególności tryb przeprowadzania kontroli, powinny znajdować się w akcie rangi ustawowej. Regulowanie kwestii w aktach różnej rangi, ustawach i rozporządzeniach, nie sprzyja także przejrzystości prawa w tym zakresie. Zmiana art. 13 polega na doprecyzowaniu przepisów ustawy w zakresie wszczęcia kontroli. W ramach zmian art. 13 uregulowano także kwestię uczestnictwa w kontroli lub pobraniu próbki osób posiadających specjalne umiejętności i wiedzę. W związku z nadaniem nowego brzmienia art. 13 za zasadne uznano uchylenie art. 14 ustawy. Zmiany art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 mają na celu wyeliminowanie ich niespójności z przepisami ustawy SDG. Ponadto nieuzasadnione wydaje się posługiwanie w ustawie pojęciem ?postępowanie kontrolne?. W związku z tym zastąpiono to pojęcie wyrazem ?kontrola?. Wprowadzenie dodatkowych regulacji art. 17a, art. 21a i art. 26a ? 26c oraz zmiana art. 20, art. 21 i art. 37 związane są z przeniesieniem niektórych, zgodnych z przepisami ustawy SDG, norm prawnych rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji do nowelizowanej ustawy. Zmiany art. 18 ustawy związane są z propozycją nowego brzmienia nadanego art. 20 w ustawie SDG dotyczącemu oznaczania towarów wprowadzanych do obrotu na terytorium RP. Projekt nowelizacji ustawy SDG zmieniający brzmienie art. 20 procedowany jest aktualnie w Sejmie. Niemniej jednak zakres merytoryczny projektowanej zmiany związany jest także z wykonywaniem czynności kontrolnych u przedsiębiorcy, przez co umieszczenie propozycji zmiany art. 18 w projektowanej nowelizacji ustawy SDG wydaje się uzasadnione. Zmiana art. 22a ma na celu doprecyzowanie przepisu. Sprawowany nadzór nad kontrolami przeprowadzanymi przez Inspekcję Handlową w celu sprawdzenia ich prawidłowości jest


24

także kontrolą i w związku z tym, zachodzi potrzeba dostosowania tego artykułu do przepisów ustawy SDG. Wprowadzono także normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 22b). Przepisy ustawy SDG nie regulują kwestii kontroli uproszczonych, dlatego nieuzasadnione jest utrzymanie tego typu regulacji w ustawach szczegółowych. W związku z tym uchylono rozdział 4 nowelizowanej ustawy. W związku z przeniesieniem niektórych przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji do ustawy zmieniono brzmienie art.

35. Do uregulowania w drodze rozporządzenia pozostawiono jedynie wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz tryb jej wydawania i wymiany, oraz wzory protokołów: kontroli, oględzin oraz rozprawy.

27) art. 28 zmieniający ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zmiana brzmienia art. 25 ma charakter doprecyzowujący. Wprowadzono także normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

28) art. 29 zmieniający ustawę o kosmetykach Wprowadzono normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

29) art. 30 zmieniający ustawę o odpadach Wprowadzono normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

30) art. 31 zmieniający ustawę ? Prawo o miarach Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.