Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 72 z 89

36) art. 37 zmieniający ustawę o transporcie drogowym Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zmiany dokonane w ramach art. 55, art. 70 i art. 85 mają charakter doprecyzowujący, pod kątem zmian dokonanych w ustawie SDG. W związku z przeniesieniem norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego (zmieniono art. 74 oraz dodano art. 89a ? 89c) uchylono w art. 89 w ust. 5 pkt


1. Z punktu widzenia przedsiębiorców przepisy dotyczące wykonywania kontroli, w szczególności tryb przeprowadzania kontroli, powinny znajdować się w akcie rangi ustawowej. Regulowanie kwestii w aktach różnej rangi, ustawach i rozporządzeniach nie sprzyja także przejrzystości prawa w tym zakresie. Do uregulowania w drodze rozporządzenia pozostawiono:

1) wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do tej kontroli;

2) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają;

3) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego;

4) system oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców. Do ustawy wprowadzono także normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

37) art. 38 zmieniający ustawę o podpisie elektronicznym Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zmiana w art. 3 pkt 14 ma charakter porządkowy. Zastosowano odesłanie do definicji z obowiązującej ustawy SDG, ponieważ przepisy ustawy ? Prawo działalności gospodarczej nie obowiązują już w tym zakresie.

27

Zmiana tytułu rozdziału VII polega na jego doprecyzowaniu. Dodano wyraz ?kwalifikowanych? zgodnie z użytą w tym rozdziale i ustawie terminologię. Analogiczna zmiana dotyczy ust. 1 w art. 30 ustawy oraz art.

37. Nadano także nowe brzmienie art.

35. Na podstawie projektowanego przepisu kontrolę rozpoczyna się po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kontroler, przy wykonywaniu czynności kontrolnych, może korzystać z pomocy osoby niebędącej pracownikiem ministerstwa, o ile jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli. Wprowadzono także normę regulującą kwestię upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Uchylono art. 39, zgodnie z którym do kontroli działalności kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne stosuje się przepisy o Najwyższej Izbie Kontroli. Zgodnie z nowo projektowanym art. 39a, do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy zastosowanie będą miały przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

38) art. 39 zmieniający ustawę ? Prawo lotnicze Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zmiana art. 27 ust. 3 (nowe brzmienie zdania wstępnego) związana jest z nadaniem nowego brzmienia ust. 5, zgodnie z którym czynności kontrolne przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, wydanego przez Prezesa Urzędu. Wprowadzono także normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

39) art. 40 zmieniający ustawę ? Prawo dewizowe Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Wprowadzono także normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

40) art. 41 zmieniający ustawę o systemie oceny zgodności Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zmiana art. 24 polega na uchyleniu ust. 6, na podstawie którego minister oraz kierownik urzędu centralnego mogli upoważnić do dokonywania kontroli notyfikowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriów inny organ wyspecjalizowany w przeprowadzaniu kontroli działalności objętej notyfikacją.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.