Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 73 z 89

Aktualnie przepis ten jest ?martwy?, ponieważ nie istnieje żaden ?organ wyspecjalizowany w przeprowadzaniu kontroli działalności objętej notyfikacją?. Polskie Centrum Akredytacji, do którego mogłaby mieć zastosowanie norma ust. 6, dokonuje jedynie oceny (audyt) zgodnie z odpowiednimi normami, natomiast nie przeprowadza kontroli w rozumieniu SDG. Zmiana brzmienia ust. 3 w art. 40 polega na doprecyzowaniu przepisu. Do kontroli prowadzonej przez organy wyspecjalizowane, oprócz przepisów dotyczących zakresu działania tych organów, stosuje się także przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.


41) art. 42 zmieniający ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych Zmiana ustawy związana jest z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zmiany art. 43 mają charakter doprecyzowujący. Stosownie do projektowanych przepisów, czynności kontrolne mogą być podejmowane przez pracowników Urzędu KNF po okazaniu

28

legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast czynności kontrolne wykonywane przez upoważnionych biegłych rewidentów mogą odbywać się także po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Przewodniczącego KNF.

42) art. 43 zmieniający ustawę o transporcie kolejowym Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zmiana brzmienia art. 15 polega na dodaniu normy ust. 2 zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG. W art. 25o doprecyzowano brzmienie ust.

2. Czynności kontrolne będą przeprowadzane po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia wydanego przez Prezesa UTK. Rozszerzono także zakres informacji, jakie powinno zawierać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

43) art. 44 zmieniający ustawę o działalności ubezpieczeniowej Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zmiany w ust. 1 i 2 art. 208 polegają na wykreśleniu sformułowania ?w każdym czasie?. Stosownie do projektowanych przepisów SDG, kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy przedsiębiorcy. Pozostawienie nowelizowanych przepisów w niezmienionym brzmieniu dopuszcza możliwość przeprowadzania kontroli przedsiębiorcy także w porze nocnej oraz dni wolne od pracy. Działanie takie jest sprzeczne z ustawą SDG. Analogiczna zmiana dotyczy art. 208a ust.

1. Zmiana ust. 3 w art. 208 jest doprecyzowująca. Stosownie do nowego brzmienia projektowanej normy, kontrola działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń przeprowadzana będzie przez pracowników Urzędu tworzących zespół inspekcyjny, upoważnionych przez organ nadzoru, po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Ponadto uchylono ust. 5 w art. 208, na podstawie którego Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń oraz podmiotów, które wykonują czynności ubezpieczeniowe w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Przepisy ww. rozporządzenia, zgodne z ustawą SDG, zostały przeniesione do ustawy (art. 208b ? 208i). Z punktu widzenia przedsiębiorców przepisy dotyczące wykonywania kontroli, w szczególności tryb przeprowadzania kontroli, powinny znajdować się w akcie rangi ustawowej. Regulowanie kwestii w aktach różnej rangi, ustawach i rozporządzeniach, nie sprzyja także przejrzystości prawa w tym zakresie. Zmiana art. 208a ust. 2 ma charakter doprecyzowujący w związku z dokonanymi w ustawie zmianami, w szczególności z dodaniem art. 208b ? 208h. W ustawie wprowadzono także normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

44) art. 45 zmieniający ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym Zmiany ustawy związane są z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zmiany w ust. 1 w art. 19 polega na wykreśleniu sformułowania ?w każdym czasie?. Stosownie do projektowanych przepisów SDG, kontrolę przeprowadza się w dniach i

29

godzinach pracy przedsiębiorcy. Pozostawienie nowelizowanych przepisów w niezmienionym brzmieniu dopuszcza możliwość przeprowadzania kontroli przedsiębiorcy także w porze nocnej oraz dni wolne od pracy. Działanie takie jest sprzeczne z ustawą SDG. Ponadto uchylono ust. 7, na podstawie którego Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2003 r.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.