Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 77 z 89

6a ? 6d i ust. 8, art. 34a i art. 34b, art. 35a oraz art. 36 ust. 2a ? 2d. Z punktu widzenia przedsiębiorców przepisy dotyczące wykonywania kontroli, w szczególności tryb przeprowadzania kontroli, powinny znajdować się w akcie rangi ustawowej. Regulowanie kwestii w aktach różnej rangi, ustawach i rozporządzeniach,nie sprzyja także przejrzystości prawa w tym zakresie. Zmiana dokonana w art. 28 polega na dodaniu ust. 1a zgodnie z którą, w przypadku przeprowadzania kontroli przez osoby niebędące pracownikami urzędu KNF, w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli należy wskazać także imię i nazwisko tej osoby oraz numer jej dowodu tożsamości. Zmiana art. 29 ust. 3, art. 30 ust. 1 ? 3 oraz art. 36 ust. 2 mają jedynie charakter doprecyzowujący. W art. 38 nadano także nowe brzmienie ust. 4, który umożliwia przeprowadzenie kontroli w toku postępowania wyjaśniającego. Ma to zapewnić dalszą ochronę interesów uczestników rynku kapitałowego oraz realizację zadań nałożonych w tym zakresie na KNF. Kontrola nie może trwać jednak dłużej niż 30 dni oraz będzie musiała być przeprowadzana zgodnie z przepisami ustawy SDG. W ustawie wprowadzono normę ogólną (art. 38a), zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.


60) art. 61 zmieniający ustawę o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Zmiany dokonane w ramach art. 33 mają na celu skrócenie w stosunku do przedsiębiorców okresu kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy CBA. Zgodnie z projektowanymi normami art. 33 ust. 3 i 4, kontrola przedsiębiorcy powinna być ukończona w terminie 2 miesięcy i nie ma możliwości dalszego jej przedłużenia. W ustawie wprowadzono normę ogólną (art. 46a), zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

61) art. 62 zmieniający ustawę o paszach Zmiana art. 42 ust. 3 ma charakter doprecyzowujący. Dodano normę ogólną, zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

62) art. 63 zmieniający ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

34

Zmiany art. 15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 mają charakter doprecyzowujący, ponieważ nieuzasadnione wydaje się posługiwanie w ustawie pojęciem ?postępowanie kontrolne?. W związku z tym zastąpiono to pojęcie wyrazem ?kontrola?. Uchylenie ust. 3 w art. 15 natomiast jest uzasadnione wprowadzeniem w ustawie SDG normy art. 83a (umożliwienie organowi przerwania kontroli na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbki produktu) oraz przede wszystkim tym, iż pobranie próbki paliwa i badanie dokumentów dotyczących pochodzenia i jakości badanego paliwa nie jest dokonywane w ramach odrębnej kontroli przedsiębiorcy. Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy pobranie próbki paliwa następuje w toku prowadzonej u przedsiębiorcy kontroli jakości paliw (art. 16 ust. 1). Kontrolę tę wszczynana się i prowadzi na podstawie przepisów ustawy SDG. Wobec tego nie znajduje się uzasadnienia do utrzymania regulacji art. 15 ust. 3 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zmiany art. 16 mają charakter doprecyzowujący. W ustawie wprowadzono także normę ogólną (art. 30a), zgodnie z którą do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

63) art. 64 zmieniający ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów Zmiany ustawy są związane z dostosowaniem jej przepisów do przepisów ustawy SDG w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Uchylenie przepisów art. 62 ? 68 jest związane z propozycją wyodrębnienia w ramach działu VI ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozdziału poświęconego wykonywaniu kontroli w toku prowadzonego wobec przedsiębiorcy postępowania przed Prezesem UOKiK. Przepisy rozdziału 5 zawierają także normy, które aktualnie są zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kontroli w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydanym na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy. Z punktu widzenia przedsiębiorców przepisy dotyczące wykonywania kontroli, w szczególności tryb przeprowadzania kontroli, powinny znajdować się w akcie rangi ustawowej. Regulowanie kwestii w aktach różnej rangi, ustawach i rozporządzeniach nie sprzyja także przejrzystości prawa w tym zakresie. Pozostałe zmiany przepisów ustawy, tj. art. 71, art. 91 oraz art. 106 ? 108 są konsekwencją zmian dokonanych w ramach projektowanego rozdziału 5 w dziale VI ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

64) art. 65 przepis przejściowy dla kontroli Stosownie do projektowanej normy, do kontroli przedsiębiorcy wszczętej i niezakończonej do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Kontrole wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy zostaną zakończone w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie projektowanej regulacji.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.