Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 79 z 89

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Należy jednak zauważyć, że dnia 28 grudnia 2009 r. upływa termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Dyrektywa ta przewiduje wprowadzenie szeregu instrumentów mających wpływ na relacje przedsiębiorców z administracją (m.in. elektronizację procedur administracyjnych). Z CEIDG docelowo będą związane przepisy w zakresie pojedynczych punktów kontaktowych, o których mowa w dyrektywie. Implementacja dyrektywy będzie przedmiotem odrębnej inicjatywy ustawodawczej. Projektowana ustawa nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia. Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki w trybie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 165, poz. 1414). Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy.


37

OCENA SKUTKÓW REGULACJI I. Analiza problemu

1. W zakresie kontroli: Obowiązująca ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zakazuje m.in. jednoczesnego prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy oraz ogranicza czas trwania kontroli, z uwzględnieniem preferencji dla mniejszych przedsiębiorstw. Ze względu na niedostatecznie precyzyjne przepisy ustawy oraz brak wyraźnego powiązania przepisów ustawy SDG, jako ?konstytucji działalności gospodarczej?, z innymi ustawami szczegółowymi regulującymi zakres kompetencji i zadań instytucji kontrolnych, w praktyce występuje wiele problemów z realizacją przepisów wielu ustaw dotyczących kontroli przedsiębiorców. Przedsiębiorcy skarżą się na dokuczliwość przepisów o kontrolach, jako ograniczających wolność gospodarczą i naruszających ich słuszne interesy, natomiast organy kontrolne zwracają uwagę na niespójność i niejasność przepisów w tym zakresie. W związku z tym konieczne jest zarówno doprecyzowanie i uporządkowanie przepisów dotyczących wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy zawartych w samej ustawie SDG, jak również zmiana szeregu ustaw szczególnych. Projekt zawiera zatem propozycję nowelizacji 52 ustaw.

2. W zakresie rejestracji przedsiębiorców ? osób fizycznych Głównym problemem dotyczącym rejestracji działalności gospodarczej w Polsce przez osoby fizyczne jest zbyt długi okres potrzebny do zarejestrowania własnego przedsiębiorstwa oraz brak możliwości uzyskania w jednym miejscu informacji o przedsiębiorcach, zwłaszcza zarejestrowanych na terenie innej gminy. Na ten stan skarżą się przedsiębiorcy. Skutkuje to także m.in. niską pozycją Polski w rankingach warunków prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonych przez organizacje międzynarodowe. Aktualnie proces rejestracji działalności gospodarczej obejmuje nie tylko uzyskanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy, ale także wiąże się z koniecznością dokonania zgłoszenia płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, uzyskania numeru REGON w Głównym Urzędzie Statystycznym i numeru NIP w urzędzie skarbowym. Należy dodać, że ww. organy często nie są zlokalizowane w jednej miejscowości, co dodatkowo wydłuża i komplikuje proces zakładania firmy. Ponadto ewidencje działalności gospodarczej prowadzone najczęściej w formie papierowej lub papierowej i elektronicznej nie tworzą spójnej całości ? nie są połączone w jeden system informatyczny. Nie istnieje także ogólnodostępna baza danych zawierająca podstawowe informacje o przedsiębiorcach, co uniemożliwia weryfikację danych o przyszłym kontrahencie. Głównym źródłem tego problemu jest funkcjonowanie rozproszonej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy. W obecnym stanie prawnym osoba fizyczna zamierzająca wykonywać działalność gospodarczą obowiązana jest dokonać rejestracji w gminie. Brak scentralizowania ewidencji bardzo ogranicza praktyczne możliwości korzystania z tej bazy oraz udostępnienia podstawowych informacji o działalności przedsiębiorców innym podmiotom. Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie w pełni elektronicznych procedur rejestracji działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz dostępu za pośrednictwem strony internetowej do bazy danych o przedsiębiorcach. II. Cel wprowadzenia ustawy

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej funkcjonuje od sierpnia 2004 r. W tym okresie okazało się, że niektóre z rozwiązań ustawy wymagają korekt. Stosowne zmiany zostały zaproponowane w projekcie i dotyczą zwłaszcza zasad wykonywania kontroli działalności

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.