Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 80 z 89

38

gospodarczej przedsiębiorcy, rejestracji przedsiębiorców ? osób fizycznych oraz udostępniania informacji o przedsiębiorcach. Przedmiotowa nowelizacja ustawy SDG ma na celu tworzenie dalszych ułatwień w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności przedsiębiorcy. Proponowane rozwiązania zmierzają do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej, zmniejszają obciążenia administracyjne przedsiębiorców, a także mają na celu skuteczniejszą ochronę ich interesów w kontaktach z organami kontroli. Kolejnym celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie także znacznych ułatwień w zakresie podejmowania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie procedury rejestrowania działalności gospodarczej i tym samym skrócenie czasu związanego z rejestracją. Celem ustawy jest także zmniejszenie kosztów związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania adresowane są głównie do przedsiębiorców. Obejmują także: gminy, organy wydające koncesje, licencje, zezwolenia (np. starostów, marszałków województw, wojewodów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Komunikacji Elektronicznej) oraz Ministerstwo Gospodarki. III. Konsultacje społeczne


W ramach konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy został przekazany do członków Rady Przedsiębiorczości: Polskiej Rady Biznesu, Business Center Club, Konfederacji Pracodawców Polskich, American Chamber of Commerce in Poland, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Rzemiosła Polskiego, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Stowarzyszenia Menadżerów w Polsce, Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych w Polsce oraz Polsko-Niemieckej Izby Przemysłowo-Handlowej. Należy podkreślić, iż zakres nowelizacji jest zdecydowanie korzystny dla przedsiębiorców, a wiele propozycji wynika wprost z postulatów środowiska gospodarczego. Opinie do projektu przekazały: Business Center Club, Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Organizacje przychylnie odniosły się do zawartych w projektowanej nowelizacji ustawy SDG regulacji. Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Art.

Art. SDG

Organizacja

Treść uwagi

Stanowisko Ministerstwa Gospodarki

Zakres przedmiotowy kontroli podmiotu (przedsiębiorcy) wykonującego działalność gospodarczą powinien być ściśle związany z tą działalnością. Jednak dotychczasowe przepisy ustawy SDG umożliwiały przeprowadzenie kontroli przedsiębiorcy w każdym zakresie, tj. także niezwiązanym z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą. Zaproponowano zmianę art. 77 ust. 1 poprzez dodanie sformułowania ?chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów pow-

77 PKPP Lewiatan Art. 77 ust. 1 ? Zmiana jakości przepisu w zaproponowanej wersji, nie jest dla przedsiębiorców zauważalna. Wiadomym jest, że organy administracji publicznej nie kontrolują przedsiębiorcy, jako osoby fizycznej, np. Jana Kowalskiego i jego czynności ze sfery życia prywatnego, ale kontrolują go w zakresie prawidłowości prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tzn. czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z prawa. Z punktu widzenia spółki prawa handlowego problem ten jest również oczywisty.

39

szechnie obowiązującego prawa wspólnotowego.?. Art. 77 ust. 4 - PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia kierunek proponowanych zmian. Zwraca jedynie uwagę, iż: Doprecyzowano przepisy (art. 77

1) Zakres przedmiotowy tego przepisu jest ust. 4-6) w taki sposób, by zbyt wąski. Ogranicza się on jedynie stanowiły one przepisy szczególne do: czynności przekraczających zakres w rozumieniu art. 421 K.c. kontroli (powinno być: zakres przedmiotowy kontroli) albo wykonywane bez upoważnienia lub z jego przekroczeniem, co stanowi czyn niedozwolony, za który odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi pracownik organu kontroli naruszający prawo solidarnie z SP. Nie jest zrozumiałe, dlaczego propozycja przedmiotowego przepisu nie miałaby obejmować naruszenia przepisów art. 80 ust. 1, 82 ust. 1 czy 83 ust. 1 W praktyce przecież dość często dochodzi do naruszenia tych właśnie przepisów, a przedsiębiorcy są w tym przypadku pozbawieni jakiejkolwiek ochrony prawnej. Projektuje się dla przedsiębiorcy

2) Ponadto, zwraca uwagę, iż instrument pozwalający na przesłankami odpowiedzialności z dochodzenie odszkodowania ze czynu niedozwolonego są:

1) szkoda,

2) wszystkimi konsekwencjami czyn niedozwolony i

3) związek przynależnymi tej instytucji.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.