Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 82 z 89

Zwraca się również uwagę, iż Prezes UOKIK, jako organ kontrolujący, został po raz pierwszy i jako jedyny dotychczas, z nazwy wyłączony spod ogólnych zasad kontroli określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, co uważamy za błąd. Z nazwy w ustawie nie są wymienione choćby takie instytucje jak NIK czy PIP, pomimo faktu, iż przepisy o kontrolach z ustawy o SDG nie dotyczą ich w całości lub w części. Wyłączenie Prezesa UOKIK jako jedynego z wielu organów kontrolujących przedsiębiorców otworzy naszym zdaniem swojego rodzaju puszkę Pandory, a kolejne nowelizacje ustawy o swobodzie działalności gospodarczej będą dotyczyły rozszerzenia katalogu instytucji podlegających wyłączeniom. Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się skreślenie art. 80 ust. 2 pkt 3 ustawy w dotychczasowym brzmieniu, ale i zmianę proponowanego zapisu przez autorów projektu, tak, aby żadna z instytucji kontrolujących nie była wyróżniana. Analogiczna uwaga do art. 82 ust. 1 pkt 3 oraz art. 83 ust. 2 pkt


3. PKPP Lewiatan Proponuje się zmianę ostatniego zdania art. 81a ust. 2 na następujący: ?W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli organowi kontroli w najbliższym możliwym terminie.? Nie ma bowiem uzasadnienia, aby przedsiębiorca dostarczał książkę kontroli do siedziby organu kontroli, podczas gdy kontrola jest u niego wciąż prowadzona w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. PKPP Lewiatan Art. 83a ust. 4 ? Zwraca się uwagę, iż przerwa w kontroli to wciąż stan kontroli. Kontrola bowiem kończy się dopiero w momencie dostarczenia kontrolowanemu przedsiębiorcy protokołu kontroli. Ten przepis skierowany jest do pewnego tylko typu przedsiębiorców np. sklepów z żywnością, gdzie w wyniku takiego zapisu kontrola /w wyniku przerwy/ może trwać permanentnie. Proponuje się rozważenie

Art. 81a

Propozycja nie została uwzgledniona. Jeśli kontrola nie zaczęła się lub już skończyła, książka powinna zostać dostarczona do siedziby organu kontroli.

Art. 83a

Nie zaproponowano kierunku zmiany. Nie wydaje się by czas niezbędny na badanie próbki mógł trwać permanentnie.

42

Dodatkowe propozycje zmian ustawy SDG

Konfederacja Pracodawców Polskich

zmiany tej propozycji zapisu. Ograniczeniu powinien ulec zakres reglamentacji działalności gospodarczej. Przypominamy, że w zdecydowanej większości krajów UE jej jedyną formą jest koncesja. Reglamentacji powinny podlegać jedynie te obszary działalności gospodarczej, gdzie wymagane jest to przepisami wspólnotowymi. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej powinna zawierać zamknięty katalog rodzajów działalności podlegających reglamentacji. Obecna sytuacja, w której rodzaje działalności regulowanej są określone w wielu ustawach nie sprzyja przejrzystości prawa. Mamy nadzieję, że także ten postulat spotka się z pozytywną reakcją Rządu.

Propozycja uzasadniona. Jednak nie może być zrealizowana w ramach projektowanej regulacji. Ministerstwo Gospodarki przygotowuje projekt ustawy tzw. dereglamentacyjnej, której celem jest dalsze ograniczenie reglamentacji w Polsce.

Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych w zakresie rejestracji przedsiębiorców ? osób fizycznych Nazwa organizacji

PKPP Lewiatan

Uwaga

Proponowane w projekcie rozwiązanie odnośnie udostępniania danych z CEIDG ocenić należy bardzo pozytywnie co do intencji. Stoimy również na stanowisku, przy założeniu że 1 lipca 2011 r. wraz z CEIDG ruszy również od dawna oczekiwana platforma e-pułap, która ma na celu połączenie całej administracji publicznej za pomocą jednego systemu informatycznego, ale także i sądów, że żadne zaświadczenia przedsiębiorcom nie będą potrzebne, gdyż każdy organ będzie mógł sam sobie sprawdzić w systemie, czy ktoś jest przedsiębiorcą czy nie. Wówczas wystarczy udostępnienie danych na stronach internetowych, tak jak to jest proponowane w projekcie, a zapisy o wydawaniu zaświadczeń, czy przedkładaniu zaświadczeń organom będą bezprzedmiotowe. Co jednak stanie się jeśli przepisy SDG w tym zakresie wejdą w życie, a platforma e-pułap nie będzie wciąż gotowa Naszym zdaniem powstanie niebezpieczna luka prawna wymagająca kolejnego wydłużenia okresu vacatio legis na wejście w życie przepisów rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Do czasu więc stworzenia platformy e-pułap, jednym z zadań CEIDG musi być wydawanie zaświadczeń o wpisach, a proponowany art. 23 ust. 3 mówi jedynie o ewidencjonowaniu przedsiębiorców, udostępnianiu z CEIDG informacji oraz umożliwieniu wglądu do danych zawartych w CEIDG. Co do zadania związanego z ewidencjonowaniem przedsiębiorców PKPP Lewiatan nie zgłasza uwag. Wątpliwości jednak budzą dalsze zadania. Czy zwrot ?udostępnianie informacji? będzie adekwatne dla udzielania zaświadczeń o wpisie Czy słowo ?udostępnianie? nie zawiera w sobie możliwości wglądu do danych zawartych w CEIDG Naszym zdaniem tak właśnie jest. Ponadto, co oznacza słowo ?wgląd?, jeśli nie prowadzi się akt rejestrowych w wersji papierowej tylko w systemie, o czym stanowi projekt

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.