Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 83 z 89

Stanowisko MG Projektowane przepisy są jednym z elementów całokształtu prac rządu. Zakłada się, że platforma ePUAP w roku 2011 będzie w pełni funkcjonować. Przewiduje się, że w roku 2011 przedsiębiorcy nie będą potrzebować żadnych zaświadczeń przy wykonywaniu działalności gospodarczej. W MG trwają prace nad odrębną regulacją w tym zakresie. CEIDG zapewni ?wgląd? do danych CIKRS.

43

PKPP Lewiatan

Zgodnie z propozycją zapisu art. 23 ust. 3 pkt 2, CEIDG ma za zadanie udostępniać informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie. Intencja autora projektu nie jest dla nas zrozumiała, bo przecież w ewidencji rejestrowani są tylko przedsiębiorcy i to ich dotyczą wpisy w ewidencji, bądź działalności gospodarczej, którą oni prowadzą. Projekt rzeczywiście proponuje zapis że wpisowi do CEIDG podlegają również m.in. takie informacje jak: dane pełnomocnika, czy dane opiekuna. Nie mniej jednak są to wciąż informacje związane z przedsiębiorcą. Dlatego naszym zdaniem bardziej trafnym byłby zapis: ?udzielanie informacji o wpisach?. Intencja autora projektu w tym przypadku jest kompletnie dla nas niezrozumiała. Ani opiekun ani kurator nie mogą przecież prowadzić działalności gospodarczej w imieniu małoletniego, czy osoby pozbawionej zdolności do czynności prawnych, czy też osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnej. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 4 ust. 1 mówi wyraźnie: ?przedsiębiorcą (?) jest osoba fizyczna (?) wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.? Przedsiębiorcą może być zatem tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnej. Zgodnie też np. z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Prowadzenie więc działalności gospodarczej w takiej postaci, nawet jeśli małoletni mógł być przedsiębiorcą, byłoby bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, gdyż opiekun z każdą sprawą musiałby biegać do sądu opiekuńczego po zgodę. Dlatego biorąc powyższe pod uwagę, postulujemy wykreślenie tego punktu jako błędnego i niecelowego.


CEIDG będzie pełnić dwie funkcje: ewidencyjną (dla przedsiębiorców ? osób fizycznych) i informacyjną (o wszystkich podmiotach wykonujących działalność gospodarczą objętą reglamentacją). Uwaga nieuwzględniona. CEIDG dostępnia informacje nie tylko o danych, które są wpisane. Rezygnacja z wpisywania do CEIDG danych o opiekunie lub kuratorze.

44

Zdaniem PKPP Lewiatan, rejestracja on-line, z racji wciąż wysokich kosztów bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz braku możliwości jego wykorzystania w praktyce, będzie w dużej mierze martwą regulacją z której niewielu przedsiębiorców skorzysta w praktyce, a przecież cel i założenia tego projektu są zupełnie inne. Do momentu kiedy przepisy o podpisie elektronicznym nie zostaną zliberalizowane, koszt zakupu tego instrumentu nieobniżony i dodatkowo nie zostaną stworzone możliwości do korzystania z niego przedsiębiorcy nadal będą rejestrować działalność osobiście w urzędzie gminy. Zwracamy także uwagę, iż przedsiębiorcom wciąż bardziej opłaca się pójść do urzędu gminy osobiście i zarejestrować działalność gospodarczą, niż iść do notariusza, zapłacić za jego usługę w postaci poświadczenia podpisu, a następnie wysłać wniosek listem poleconym. Dlatego biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy odejście od poświadczenia własnoręczności podpisu wnioskodawcy przez notariusza oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Proponujemy wprowadzić potwierdzenie organu rejestrującego, który pisemnie informowałby zainteresowane strony, że wpis do CEIDG został dokonany na wniosek konkretnej osoby. Taka procedura uprości rejestrację po stronie przedsiębiorców, obniży jej koszt i nieco ją przyspieszy. Zwiększy natomiast nieco koszty po stronie organu rejestrującego. W tej chwili koszty rejestracji działalności gospodarczej są głównie po stronie przedsiębiorców. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, proponujemy rozważanie możliwości przechowywania jakiś akt jednak w wersji papierowej.

Równolegle trwają prace nad nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym. Jest to tylko jedna z możliwości złożenia wniosku. Przedsiębiorca sam wybierze dla niego najkorzystniejszą. Wpis do CEIDG dokonany za pośrednictwem urzędu gminy będzie tak właśnie wyglądać. Niezależnie od tego przedsiębiorca będzie mógł dokonać rejestracji samodzielnie, bez niczyjego pośrednictwa. Ponadto projekt przewiduje zwolnienie przedsiębiorcy z wszelkich opłat rejestracyjnych.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.